آگهی مناقصه ۱۱-۹۵

کد : 95-11
نوع : مناقصه
وضعیت :
برگذار کننده :
تاریخ شروع : 1395/07/04
تاریخ پایان : 1395/07/07
تارخ بررسی پیشنهادات : 1395/07/11
مهلت شرکت : 1395/07/11
مهلت ارسال پروپوزال :

آگهی مناقصه

۱۱/۹۵

  شرکت تولیدی موتور، گیربکس و اکسل سایپا در نظر دارد نسبت به انتخاب پیمانکار جهت حمل قطعات جانبی قوای محرکه به شرکتهای خودرو سازی گروه ، بن رو ساوه و سایپاکاشان و حمل و نقل موتورهای تولید مجدد از شرکت مگاموتور به نمایندگی های سایپا یدک در سراسر کشور و عودت موتورهای داغی از نمایندگی ها به شرکت تولیدی موتور، گیربکس و اکسل سایپا توسط وانت بار نیسان اقدام نماید . لذا پیمانکاران دارای رزومه کاری مرتبط ، می توانند با توجه به موارد ذیل نسبت به دریافت اسناد مناقصه اقدام نمایند:

 • موضوع مناقصه: انتخاب پیمانکار جهت حمل قطعات جانبی قوای محرکه به شرکتهای خودرو سازی گروه ، بن رو ساوه و سایپاکاشان و حمل و نقل موتورهای تولید مجدد از شرکت مگاموتور به نمایندگی های سایپا یدک در سراسر کشور و عودت موتورهای داغی از نمایندگی ها به شرکت تولیدی موتور، گیربکس و اکسل سایپا توسط وانت بار نیسان
 • کارفرما : شرکت تولیدی موتور ، گیربکس و اکسل سایپا
 • مهلت جهت دریافت اسناد مناقصه: از روز یکشنبه مورخ ۰۴/۰۷/۱۳۹۵  لغایت روز چهارشنبه مورخ ۰۷/۰۷/۱۳۹۵
 • آخرین مهلت جهت تسلیم پیشنهاد: ساعت ۱۵:۴۵ روز یکشنبه مورخ ۱۱/۰۷/۱۳۹۵
 • آدرس محل دریافت اسناد و ارائه پیشنهادات: کیلومتر ۱۴ جاده مخصوص کرج ، چهارراه ایران خودرو، بلوار جنوبی، خیابان زامیاد، شرکت مگاموتور، واحد بازرگانی داخلی ، تلفن: ۴۴۹۲۲۴۴۲
 • تضمین شرکت در مناقصه: ۰۰۰/۰۰۰/۱۰۰ (یکصد میلیون ریال) به صورت ضمانتنامه بانکی.
 • مدارک لازم جهت دریافت اسناد: معرفی نامه معتبر .
 • هزینه دریافت اسناد شرکت در مناقصه ۰۰۰/۲۰۰ ریال قابل واریز به حساب سپهر شماره ۰۲۰۱۱۱۵۵۱۶۰۰۷ بانک صادرات شعبه مگاموتور با کد ۴۳۱۹
 • ارائه رزومه کامل و اسناد ثبتی از طرف پیمانکاران به همراه پاکتهای پیشنهاد قیمت الزامی می باشد.
 • پیمانکار ملزم به ارائه تاییدیه صلاحیت ایمنی از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی می باشد.
 • ارزیابی عمومی و اختصاصی شرکتها با توجه به شرایط مورد نظر شرکت مگاموتور انجام گرفته و شرکت کنندگان در مناقصه حق اعتراض به نوع و نحوه ارزیابی نخواهند داشت.
 • دریافت اسناد مناقصه و یا امضای اسناد مناقصه هیچگونه حقی برای شرکت کننده در مناقصه ایجاد ننموده و شرکت در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادها مختار است. هزینه چاپ آگهی از برنده مناقصه اخذ می گردد.

روابط عمومی شرکت مگاموتور

مستندات : موجود نیست
Top