مزایده ۰۳-۹۵

کد : 95-03
نوع : مناقصه
وضعیت :
برگذار کننده :
تاریخ شروع : 95/03/18
تاریخ پایان : 95/03/20
تارخ بررسی پیشنهادات : 95/03/23
مهلت شرکت : 95/03/23
مهلت ارسال پروپوزال : 95/03/23

آگهی مزایده

۰۳/۹۵

 

شرکت تولیدی موتور,گیربکس واکسل سایپا در نظر دارد۴۰ قلم از قطعات خودرویی مازاد ( شامل انواع قطعات موتور تندر L90 ) خود را از طریق مزایده عمومی واگذار نماید. متقاضیان می توانند جهت بازدید و دریافت اسناد مزایده ظرف مدت سه روز کاری از زمان انتشار آگهی در ساعات اداری به آدرس : تهران کیلومتر ۱۸جاده قدیم کرج – شرکت مگاموتور مراجعه و یا با مراجعه به سایت www.megamotor.ir و یا جهت کسب اطلاعات بیشتر با تلفن ۴۴۹۲۲۹۷۶-۰۲۱تماس حاصل نمایند. دریافت اسناد مزایده و یا امضای اسناد مزایده هیچگونه حقی برای شرکت کننده در مزایده ایجاد ننموده و شرکت در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادها مختار است. هزینه چاپ آگهی از برنده مزایده اخذ می گردد.

روابط عمومی شرکت مگاموتور

مستندات : دانلود
Top