مناقصه ۰۲-۹۷

کد : 97/02
نوع : مناقصه
وضعیت :
برگذار کننده :
تاریخ شروع : 97/03/05
تاریخ پایان : 97/03/12
تارخ بررسی پیشنهادات : 97/03/20
مهلت شرکت : 97/03/20
مهلت ارسال پروپوزال : 97/03/20

   شرکت تولیدی موتور، گیربکس و اکسل سایپا در نظر دارد نسبت به انتخاب پیمانکار جهت ارائه خدمات دندانپزشکی در محل شرکت مگاموتور با نصب یونیت و تجهیزات مورد نیاز اقدام نماید . لذا تامین کنندگان دارای رزومه کاری مرتبط ، می توانند با توجه به موارد ذیل نسبت به دریافت اسناد مناقصه اقدام نمایند:

  • موضوع مناقصه: ارائه خدمات دندانپزشکی مطابق مشخصات مندرج در متن اسناد مناقصه.
  • مهلت جهت دریافت اسناد مناقصه: از روز شنبه به تاریخ ۰۵/۰۳/۱۳۹۷ لغایت روز شنبه به تاریخ ۱۲/۰۳/۱۳۹۷
  • آخرین مهلت جهت تسلیم پیشنهاد: ساعت ۱۶:۰۰ روز یک شنبه به تاریخ ۲۰/۰۳/۱۳۹۷
  • هزینه دریافت اسناد شرکت در مناقصه ۰۰۰/۲۰۰ ریال قابل واریز به حساب سپهر شماره ۰۲۰۱۱۱۵۵۱۶۰۰۷ بانک صادرات شعبه مگاموتور با کد ۴۳۱۹
  • آدرس محل دریافت اسناد و ارائه پیشنهادات: کیلومتر ۱۴ جاده مخصوص کرج ، چهارراه ایران خودرو، بلوار جنوبی، خیابان زامیاد، شرکت مگاموتور، واحد بازرگانی داخلی ، تلفن: ۴۴۹۲۲۴۴۲
  • تضمین شرکت در مناقصه: ۰۰۰/۰۰۰/۱۰۰ریال (صد میلیون ریال) به صورت چک تضمین شده بانکی متعلق به شرکت کننده و یا ضمانتنامه بانکی.
  • مدارک لازم جهت دریافت اسناد: معرفی نامه معتبر و فیش واریزی.
  • ارائه رزومه کامل و اسناد ثبتی از طرف تامین کنندگان به همراه پاکتهای پیشنهاد قیمت الزامی می باشد.
  • ارزیابی عمومی و اختصاصی شرکتها با توجه به شرایط مورد نظر شرکت مگاموتور انجام گرفته و شرکت کنندگان در مناقصه حق اعتراض به نوع و نحوه ارزیابی نخواهند داشت.
  • دریافت اسناد مناقصه و یا امضای اسناد مناقصه هیچگونه حقی برای شرکت کننده در مناقصه ایجاد ننموده و شرکت در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادها مختار است.

هزینه چاپ آگهی از برنده مناقصه اخذ می گردد.

 

روابط عمومی شرکت مگاموتور

مستندات : موجود نیست
Top