مناقصه ۰۲-۹۸

کد : 98-02
نوع : مناقصه
وضعیت :
برگذار کننده :
تاریخ شروع : 1398/02/28
تاریخ پایان : 1398/03/01
تارخ بررسی پیشنهادات : 1398/03/01
مهلت شرکت : 1398/03/08
مهلت ارسال پروپوزال : 1398/03/08

شرکت تولیدی موتور، گیربکس و اکسل سایپا در نظر دارد نسبت به انتخاب پیمانکار جهت ارائه خدمات ترابری سبک (آژانس) اقدام نماید . لذا پیمانکاران دارای رزومه کاری مرتبط ، می توانند با توجه به موارد ذیل نسبت به دریافت اسناد مناقصه اقدام نمایند:

 • موضوع مناقصه: ارائه خدمات ترابری سبک (آژانس) مطابق مشخصات مندرج در متن اسناد مناقصه.
 • مهلت جهت دریافت اسناد مناقصه: از روز شنبه به تاریخ ۲۸/۰۲/۱۳۹۸ لغایت روز چهارشنبه به تاریخ ۰۱/۰۳/۱۳۹۸
 • آخرین مهلت جهت تسلیم پیشنهاد: ساعت ۱۵:۴۵ روز چهارشنبه به تاریخ ۰۸/۰۳/۱۳۹۸
 • آدرس محل دریافت اسناد و ارائه پیشنهادات: کیلومتر ۱۴ جاده مخصوص کرج ، چهارراه ایران خودرو، بلوار جنوبی، خیابان زامیاد، شرکت مگاموتور، واحد بازرگانی داخلی ، تلفن: ۴۴۹۲۲۴۴۲
 • تضمین شرکت در مناقصه: ۰۰۰/۰۰۰/۲۰۰ریال (دویست میلیون ریال) به صورت چک تضمین شده بانکی متعلق به شرکت کننده و یا ضمانتنامه بانکی.
 • مدارک لازم جهت دریافت اسناد: معرفی نامه معتبر.
 • دارا بودن حداقل ۱۸ دستگاه خودرو شامل: ۹دستگاه پلاک زوج و ۹دستگاه پلاک فرد (۶ دستگاه از خودروهای مذکور (۳ دستگاه پلاک زوج و ۳ دستگاه پلاک فرد) مجوز تردد در محدوده طرح و ترافیک را جهت سرویس دهی دارا باشند.
 • زمان شروع بکار پیمانکار ۰۴/۰۵/۱۳۹۸می باشد.
 • ارائه رزومه کامل و اسناد ثبتی از طرف پیمانکاران به همراه پاکتهای پیشنهاد قیمت الزامی می باشد.
 • ارزیابی عمومی و اختصاصی شرکتها با توجه به شرایط مورد نظر شرکت مگاموتور انجام گرفته و شرکت کنندگان در مناقصه حق اعتراض به نوع و نحوه ارزیابی نخواهند داشت.
 • دریافت اسناد مناقصه و یا امضای اسناد مناقصه هیچگونه حقی برای شرکت کننده در مناقصه ایجاد ننموده و شرکت در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادها مختار است.
 • هزینه چاپ آگهی از برنده مناقصه اخذ می گردد.
 • پیمانکار ملزم به ارائه تاییدیه صلاحیت ایمنی از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی می باشد.

 

روابط عمومی شرکت مگاموتور

مستندات : دانلود
Top