مناقصه ۰۳-۹۷

کد : 97/03
نوع : مناقصه
وضعیت : غير فعال
برگذار کننده :
تاریخ شروع : 97/03/19
تاریخ پایان : 97/03/23
تارخ بررسی پیشنهادات : 97/03/29
مهلت شرکت : 97/03/29
مهلت ارسال پروپوزال : 97/03/29

شرکت تولیدی موتور، گیربکس و اکسل سایپا (مگاموتور) در نظر دارد نسبت به انتخاب پیمانکار جهت انجام کارهای ساختمانی ، تاسیسات برقی و مکانیکی  اقدام نماید . لذا پیمانکاران دارای رزومه کاری مرتبط ، می توانند با توجه به موارد ذیل نسبت به دریافت اسناد مناقصه اقدام نمایند:

 • موضوع مناقصه: انتخاب پیمانکار جهت ا انجام کارهای ساختمانی ، تاسیسات برقی و مکانیکی مطابق مشخصات مندرج در متن اسناد مناقصه.
 • مهلت جهت دریافت اسناد مناقصه: از روز شنبه مورخ ۱۹/۰۳/۱۳۹۷ لغایت روز چهارشنبه مورخ ۲۳/۰۳/۱۳۹۷
 • آخرین مهلت جهت تسلیم پیشنهاد: ساعت ۱۵:۴۵ روز سه شنبه مورخ ۲۹/۰۳/۱۳۹۷
 • هزینه دریافت اسناد شرکت در مناقصه ۰۰۰/۲۰۰ ریال قابل واریز به حساب سپهر شماره ۰۲۰۱۱۱۵۵۱۶۰۰۷ بانک صادرات شعبه مگاموتور با کد ۴۳۱۹
 • آدرس محل دریافت اسناد و ارائه پیشنهادات: کیلومتر ۱۴ جاده مخصوص کرج ، چهارراه ایران خودرو، بلوار جنوبی، خیابان زامیاد، شرکت مگاموتور، واحد بازرگانی داخلی ، تلفن: ۴۴۹۲۲۴۴۲
 • تضمین شرکت در مناقصه:۰۰۰/۰۰۰/۲۵۰ ریال (دویست و پنجاه میلیون ریال) به صورت چک تضمین شده بانکی متعلق به شرکت کننده و یا ضمانتنامه بانکی.
 • مدارک لازم جهت دریافت اسناد: معرفی نامه معتبر و فیش واریزی.
 • ارائه رزومه کامل و اسناد ثبتی از طرف پیمانکاران به همراه پاکتهای پیشنهاد قیمت الزامی می باشد.
 • ارزیابی عمومی و اختصاصی شرکتها با توجه به شرایط مورد نظر شرکت مگاموتور انجام گرفته و شرکت کنندگان در مناقصه حق اعتراض به نوع و نحوه ارزیابی نخواهند داشت.
 • دریافت اسناد مناقصه و یا امضای اسناد مناقصه هیچگونه حقی برای شرکت کننده در مناقصه ایجاد ننموده و شرکت در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادها مختار است. هزینه چاپ آگهی از برنده مناقصه اخذ می گردد.
 • پیمانکار ملزم به ارائه تاییدیه صلاحیت ایمنی از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی می باشد.
 • پیمانکار ملزم به دارا بودن حداقل گرید ۵ ابنیه و گرید ۵ تاسیسات برقی و مکانیکی می باشد .

 

روابط عمومی شرکت مگاموتور

مستندات : موجود نیست
Top