مناقصه ۰۴-۹۵

کد : 95-04
نوع : مناقصه
وضعیت :
برگذار کننده :
تاریخ شروع : 1395-03-24
تاریخ پایان : 1395-03-30
تارخ بررسی پیشنهادات : 1395-04-05
مهلت شرکت : 1395-4-05
مهلت ارسال پروپوزال : 1395-04-05

مناقصه

۹۵/۰۴

شرکت تولیدی موتور، گیربکس و اکسل سایپا در نظر دارد نسبت به انتخاب پیمانکار جهت ارائه خدمات ترابری سبک (آژانس) اقدام نماید . لذا تامین کنندگان دارای رزومه کاری مرتبط ، می توانند با توجه به موارد ذیل نسبت به دریافت اسناد مناقصه اقدام نمایند:

 • موضوع مناقصه: ارائه خدمات ترابری سبک (آژانس) مطابق مشخصات مندرج در متن اسناد مناقصه.
 • مهلت جهت دریافت اسناد مناقصه:از روز دوشنبه مورخ ۲۴/۰۳/۱۳۹۵ لغایت روزیکشنبه مورخ ۳۰/۰۳/۱۳۹۵
 • آخرین مهلت جهت تسلیم پیشنهاد: ساعت ۱۵:۴۵ روز شنبه مورخ ۰۵/۰۴/۱۳۹۵
 • هزینه دریافت اسناد شرکت در مناقصه ۰۰۰/۲۰۰ ریال قابل واریز به حساب سپهر شماره ۰۲۰۱۱۱۵۵۱۶۰۰۷ بانک صادرات شعبه مگاموتور با کد ۴۳۱۹
 • آدرس محل دریافت اسناد و ارائه پیشنهادات: کیلومتر ۱۴ جاده مخصوص کرج ، چهارراه ایران خودرو، بلوار جنوبی، خیابان زامیاد، شرکت مگاموتور، واحد بازرگانی داخلی ، تلفن: ۴۴۹۲۲۴۴۲
 • تضمین شرکت در مناقصه: ۰۰۰/۰۰۰/۱۰۰ریال (ده میلیون تومان) به صورت چک تضمین شده بانکی متعلق به شرکت کننده و یا ضمانتنامه بانکی.
 • مدارک لازم جهت دریافت اسناد: معرفی نامه معتبر و فیش واریزی.
 • دارا بودن حداقل ۱۸ دستگاه خودرو شامل: ۱۰ دستگاه بدون طرح ( ۵ دستگاه پلاک زوج و ۵ دستگاه پلاک فرد ) و ۸ دستگاه خودرو تاکسی جهت امر سرویس دهی.
 • ارائه رزومه کامل و اسناد ثبتی از طرف تامین کنندگان به همراه پاکتهای پیشنهاد قیمت الزامی می باشد.
 • ارزیابی عمومی و اختصاصی شرکتها با توجه به شرایط مورد نظر شرکت مگاموتور انجام گرفته و شرکت کنندگان در مناقصه حق اعتراض به نوع و نحوه ارزیابی نخواهند داشت.
 • دریافت اسناد مناقصه و یا امضای اسناد مناقصه هیچگونه حقی برای شرکت کننده در مناقصه ایجاد ننموده و شرکت در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادها مختار است. هزینه چاپ آگهی از برنده مناقصه اخذ می گردد.
 • روابط عمومی مگاموتور
مستندات : موجود نیست
Top