مناقصه ۰۴-۹۷

کد : 97/04
نوع : مناقصه
وضعیت :
برگذار کننده :
تاریخ شروع : 97/03/22
تاریخ پایان : 97/03/29
تارخ بررسی پیشنهادات : 97/04/05
مهلت شرکت : 97/04/05
مهلت ارسال پروپوزال : 97/04/05

شرکت تولیدی موتور، گیربکس و اکسل سایپا در نظر دارد نسبت به انتخاب پیمانکار جهت تخلیه و بارگیری کانتینرهای پر و خالی ۲۰و ۴۰ فوت،  میلگرد، رول و شیت و غیره بوسیله جرثقیل  ۵۰ تن جک دار و بدون جک اقدام نماید . لذا تامین کنندگان دارای رزومه کاری مرتبط ، می توانند با توجه به موارد ذیل نسبت به دریافت اسناد مناقصه اقدام نمایند:

موضوع مناقصه: مناقصه تخلیه و بارگیری کانتینرهای پر و خالی ۲۰و ۴۰ فوت،  میلگرد، رول و شیت و غیره بوسیله جرثقیل  ۵۰ تن جک دار وبدون جک

  • مطابق مشخصات مندرج در متن اسناد مناقصه.
  • مهلت جهت دریافت اسناد مناقصه: از روز سه شنبه مورخ ۲۲/۰۳/۱۳۹۷ لغایت روز سه شنبه مورخ ۲۹/۰۳/۱۳۹۷
  • آخرین مهلت جهت تسلیم پیشنهاد: ساعت ۱۵:۴۵ روز سه شنبه مورخ ۰۵/۰۴/۱۳۹۷
  • آدرس محل دریافت اسناد و ارائه پیشنهادات: کیلومتر ۱۴ جاده مخصوص کرج ، چهارراه ایران خودرو، بلوار جنوبی، خیابان زامیاد، شرکت مگاموتور، واحد بازرگانی داخلی ، تلفن: ۴۴۹۲۲۴۴۲
  • تضمین شرکت در مناقصه: ۰۰۰/۰۰۰/۲۰۰ریال (دویست میلیون ریال) به صورت چک تضمین شده بانکی متعلق به شرکت کننده و یا ضمانتنامه بانکی.
  • ارائه رزومه کامل و اسناد ثبتی از طرف تامین کنندگان به همراه پاکتهای پیشنهاد قیمت الزامی می باشد.
  • ارزیابی عمومی و اختصاصی شرکتها با توجه به شرایط مورد نظر شرکت مگاموتور انجام گرفته و شرکت کنندگان در مناقصه حق اعتراض به نوع و نحوه ارزیابی نخواهند داشت.
  • دریافت اسناد مناقصه و یا امضای اسناد مناقصه هیچگونه حقی برای شرکت کننده در مناقصه ایجاد ننموده و شرکت در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادها مختار است. هزینه چاپ آگهی از برنده مناقصه اخذ می گردد.
  • پیمانکار ملزم به ارائه تاییدیه صلاحیت ایمنی از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی می باشد.

روابط عمومی شرکت مگاموتور

مستندات : موجود نیست
Top