مناقصه ۹۶/۰۴

کد : 96/04
نوع : مناقصه
وضعیت :
برگذار کننده : مدیریت خرید داخلی
تاریخ شروع : 96/04/19
تاریخ پایان : 96/04/22
تارخ بررسی پیشنهادات : 96/04/26
مهلت شرکت : 96/04/26
مهلت ارسال پروپوزال : 96/04/26

شرکت تولیدی موتور، گیربکس و اکسل سایپا در نظر دارد نسبت به انتخاب پیمانکار جهت راهبری و تعمیرات و نگهداری سه دستگاه تصفیه خانه های بهداشتی و صنعتی اقدام نماید . لذا پیمانکاران دارای رزومه کاری مرتبط ، می توانند با توجه به موارد ذیل نسبت به دریافت اسناد مناقصه اقدام نمایند:

 • موضوع مناقصه: خدمات راهبری ,تعمیرات و نگهداری سه دستگاه تصفیه خانه های بهداشتی و صنعتی و همچنین شبکه های انتقال فاضلاب، منهول ها، سپتیک ها و تجهیزات نصب شده

۱-۱ تصفیه خانه بهداشتی ضلع غربی به ظرفیت m3/day 100

۱-۲تصفیه خانه بهداشتی ضلع شرقی به ظرفیت m3/day 100

۱-۳تصفیه خانه صنعتی به ظرفیت m3/day 30

 • مهلت جهت دریافت اسناد مناقصه: از روز دوشنبه ۱۹/۰۴/۱۳۹۶ لغایت روز پنجشنبه ۲۲/۰۴/۱۳۹۶
 • آخرین مهلت جهت تسلیم پیشنهاد: ساعت ۱۵:۴۵ روز دوشنبه مورخ ۲۶/۰۴/۱۳۹۶
 • هزینه دریافت اسناد شرکت در مناقصه ۰۰۰/۲۰۰ ریال قابل واریز به حساب سپهر شماره ۰۲۰۱۱۱۵۵۱۶۰۰۷ بانک صادرات شعبه مگاموتور با کد ۴۳۱۹
 • آدرس محل دریافت اسناد و ارائه پیشنهادات: کیلومتر ۱۴ جاده مخصوص کرج ، چهارراه ایران خودرو، بلوار جنوبی، خیابان زامیاد، شرکت مگاموتور، واحد بازرگانی داخلی ، تلفن: ۴۴۹۲۲۴۴۲
 • تضمین شرکت در مناقصه: ۰۰۰/۰۰۰/۱۰۰ریال (یکصد میلیون ریال) به صورت ضمانتنامه بانکی و یا چک تضمین بانکی.
 • مدارک لازم جهت دریافت اسناد: معرفی نامه معتبر و فیش واریزی.
 • ارائه رزومه کامل و اسناد ثبتی از طرف تامین کنندگان به همراه پاکتهای پیشنهاد قیمت الزامی می باشد.
 • ارزیابی عمومی و اختصاصی شرکتها با توجه به شرایط مورد نظر شرکت مگاموتور انجام گرفته و شرکت کنندگان در مناقصه حق اعتراض به نوع و نحوه ارزیابی نخواهند داشت.
 • دریافت اسناد مناقصه و یا امضای اسناد مناقصه هیچگونه حقی برای شرکت کننده در مناقصه ایجاد ننموده و شرکت در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادها مختار است.
 • هزینه چاپ آگهی از برنده مناقصه اخذ می گردد.
 • پیمانکار ملزم به ارائه تاییدیه صلاحیت ایمنی از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی می باشد.

روابط عمومی شرکت مگاموتور

مستندات : دانلود
Top