مناقصه ۰۵-۹۷

کد : 97-05
نوع : مناقصه
وضعیت : غير فعال
برگذار کننده : مدیریت خرید داخلی
تاریخ شروع : 97/03/27
تاریخ پایان : 97/04/02
تارخ بررسی پیشنهادات : 97/04/09
مهلت شرکت : 97/04/09
مهلت ارسال پروپوزال : 97/04/09

 شرکت تولیدی موتور، گیربکس و اکسل سایپا در نظر دارد نسبت به انتخاب پیمانکار جهت تامین شش دستگاه کامیونت کفی اقدام نماید . لذا پیمانکاران دارای رزومه کاری مرتبط ، می توانند با توجه به موارد ذیل نسبت به دریافت اسناد مناقصه اقدام نمایند:

  • موضوع مناقصه: انتخاب پیمانکار جهت تامین شش دستگاه کامیونت کفی با عمرمفید ۱۰ سال مطابق مشخصات مندرج در متن اسناد مناقصه.
  • مهلت جهت دریافت اسناد مناقصه: از روز یکشنبه مورخ ۲۷/۰۳/۱۳۹۷ لغایت روزشنبه مورخ ۰۲/۰۴/۱۳۹۷
  • آخرین مهلت جهت تسلیم پیشنهاد: ساعت ۱۵:۴۵ روز شنبه مورخ ۰۹/۰۴/۱۳۹۷
  • آدرس محل دریافت اسناد و ارائه پیشنهادات: کیلومتر ۱۴ جاده مخصوص کرج ، چهارراه ایران خودرو، بلوار جنوبی، خیابان زامیاد، شرکت مگاموتور، واحد بازرگانی داخلی ، تلفن: ۴۴۹۲۲۴۴۲
  • تضمین شرکت در مناقصه:۰۰۰/۰۰۰/۲۰۰ ریال (دویست میلیون ریال) به صورت چک تضمین شده بانکی متعلق به شرکت کننده و یا ضمانتنامه بانکی.
  • مدارک لازم جهت دریافت اسناد: معرفی نامه معتبر و فیش واریزی.
  • ارائه رزومه کامل و اسناد ثبتی از طرف پیمانکاران به همراه پاکتهای پیشنهاد قیمت الزامی می باشد.
  • ارزیابی عمومی و اختصاصی شرکتها با توجه به شرایط مورد نظر شرکت مگاموتور انجام گرفته و شرکت کنندگان در مناقصه حق اعتراض به نوع و نحوه ارزیابی نخواهند داشت.
  • دریافت اسناد مناقصه و یا امضای اسناد مناقصه هیچگونه حقی برای شرکت کننده در مناقصه ایجاد ننموده و شرکت در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادها مختار است. هزینه چاپ آگهی از برنده مناقصه اخذ می گردد.
  • پیمانکار ملزم به ارائه تاییدیه صلاحیت ایمنی از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی می باشد.

روابط عمومی شرکت مگاموتور

مستندات : موجود نیست
Top