مناقصه ۰۶-۹۷

کد : 97/06
نوع : مناقصه
وضعیت : غير فعال
برگذار کننده : مدیریت خرید داخلی
تاریخ شروع : 97/04/11
تاریخ پایان : 97/04/17
تارخ بررسی پیشنهادات : 97/04/24
مهلت شرکت : 97/04/24
مهلت ارسال پروپوزال : 97/04/24

 شرکت تولیدی موتور، گیربکس و اکسل سایپا در نظر دارد نسبت به انتخاب تامین کننده جهت ساخت انواع پالتهای محصول اقدام نماید . لذا تامین کنندگان دارای رزومه کاری مرتبط ، می توانند با توجه به موارد ذیل نسبت به دریافت اسناد مناقصه اقدام نمایند:

 • موضوع مناقصه: انتخاب تامین کننده جهت ساخت انواع پالتهای محصول مطابق مشخصات مندرج در متن اسناد مناقصه.
 • مهلت جهت دریافت اسناد مناقصه: از روز دوشنبه به تاریخ ۱۱/۰۴/۱۳۹۷ لغایت روز یکشنبه به تاریخ ۱۷/۰۴/۱۳۹۷
 • آخرین مهلت جهت تسلیم پیشنهاد: ساعت ۱۶:۰۰ روز یکشنبه به تاریخ ۲۴/۰۴/۱۳۹۷
 • هزینه دریافت اسناد شرکت در مناقصه ۰۰۰/۲۰۰ ریال قابل واریز به حساب سپهر شماره ۰۲۰۱۱۱۵۵۱۶۰۰۷ بانک صادرات شعبه مگاموتور با کد ۴۳۱۹
 • آدرس محل دریافت اسناد و ارائه پیشنهادات: کیلومتر ۱۴ جاده مخصوص کرج ، چهارراه ایران خودرو، بلوار جنوبی، خیابان زامیاد، شرکت مگاموتور، واحد بازرگانی داخلی ، تلفن: ۴۴۹۲۲۴۴۲
 • تضمین شرکت در مناقصه:۰۰۰/۰۰۰/۲۰۰ ریال (دویست میلیون ریال) به صورت چک تضمین شده بانکی متعلق به شرکت کننده و یا ضمانتنامه بانکی.
 • مدارک لازم جهت دریافت اسناد: معرفی نامه معتبر و فیش واریزی.
 • ارائه رزومه کامل و اسناد ثبتی از طرف تامین کننده به همراه پاکتهای پیشنهاد قیمت الزامی می باشد.
 • ارزیابی عمومی و اختصاصی شرکتها با توجه به شرایط مورد نظر شرکت مگاموتور انجام گرفته و شرکت کنندگان در مناقصه حق اعتراض به نوع و نحوه ارزیابی نخواهند داشت.
 • دریافت اسناد مناقصه و یا امضای اسناد مناقصه هیچگونه حقی برای شرکت کننده در مناقصه ایجاد ننموده و شرکت در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادها مختار است.
 • هزینه چاپ آگهی از برنده مناقصه اخذ می گردد.

روابط عمومی شرکت مگاموتور

مستندات : موجود نیست
Top