مناقصه ۰۷-۹۷

کد : 97/07
نوع : مناقصه
وضعیت : غير فعال
برگذار کننده : مدیریت خرید داخلی
تاریخ شروع : 97/04/25
تاریخ پایان : 97/04/31
تارخ بررسی پیشنهادات : 97/05/06
مهلت شرکت : 97/05/06
مهلت ارسال پروپوزال : 97/05/06

شرکت تولیدی موتور، گیربکس و اکسل سایپا در نظر دارد نسبت به انتخاب تامین کننده جهت خرید قطعات یدکی مورد نیاز یکساله لیفتراکها اقدام نماید . لذا تامین کنندگان دارای رزومه کاری مرتبط ، می توانند با توجه به موارد ذیل نسبت به دریافت اسناد مناقصه اقدام نمایند:

  • موضوع مناقصه: انتخاب تامین کننده جهت خرید قطعات یدکی مورد نیاز یکساله لیفتراکها مطابق مشخصات مندرج در متن اسناد مناقصه.
  • مهلت جهت دریافت اسناد مناقصه: از روز دوشنبه مورخ ۲۵/۰۴/۱۳۹۷ لغایت روز یکشنبه مورخ ۳۱/۰۴/۱۳۹۷
  • آخرین مهلت جهت تسلیم پیشنهاد: ساعت ۱۵:۴۵ روز شنبه مورخ ۰۶/۰۵/۱۳۹۷
  • آدرس محل دریافت اسناد و ارائه پیشنهادات: کیلومتر ۱۴ جاده مخصوص کرج ، چهارراه ایران خودرو، بلوار جنوبی، خیابان زامیاد، شرکت مگاموتور، واحد بازرگانی داخلی ، تلفن: ۴۴۹۲۲۴۴۲
  • تضمین شرکت در مناقصه:۰۰۰/۰۰۰/۲۰۰ ریال (دویست میلیون ریال) به صورت چک تضمین شده بانکی متعلق به شرکت کننده و یا ضمانتنامه بانکی.
  • مدارک لازم جهت دریافت اسناد: معرفی نامه معتبر و فیش واریزی.
  • ارائه رزومه کامل و اسناد ثبتی از طرف تامین کننده به همراه پاکتهای پیشنهاد قیمت الزامی می باشد.
  • ارزیابی عمومی و اختصاصی شرکتها با توجه به شرایط مورد نظر شرکت مگاموتور انجام گرفته و شرکت کنندگان در مناقصه حق اعتراض به نوع و نحوه ارزیابی نخواهند داشت.
  • دریافت اسناد مناقصه و یا امضای اسناد مناقصه هیچگونه حقی برای شرکت کننده در مناقصه ایجاد ننموده و شرکت در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادها مختار است. هزینه چاپ آگهی از برنده مناقصه اخذ می گردد.

روابط عمومی شرکت مگاموتور

مستندات : موجود نیست
Top