مناقصه ۹۶/۰۲

کد : 96/02
نوع : مناقصه
وضعیت :
برگذار کننده : مدیریت خرید داخلی
تاریخ شروع : 96/04/10
تاریخ پایان : 96/04/14
تارخ بررسی پیشنهادات : 96/04/18
مهلت شرکت : 96/04/18
مهلت ارسال پروپوزال : 96/04/18

شرکت تولیدی موتور، گیربکس و اکسل سایپا در نظر دارد نسبت به انتخاب پیمانکار جهت انجام امور مربوط به تاسیسات مکانیکی ، برقی و ساختمان بر اساس دستور کارهای صادره از طرف کارفرما به مدت یکسال با مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۶ ریال بدون احتساب ضرائب و بر اساس فهرست بهای سال ۹۶ اقدام نماید . لذا پیمانکاران دارای رزومه کاری مرتبط ، می توانند با توجه به موارد ذیل نسبت به دریافت اسناد مناقصه اقدام نمایند:

 • موضوع مناقصه: انجام امور مربوط به تاسیسات مکانیکی ، برقی و ساختمان بر اساس دستور کارهای صادره از طرف کارفرما به مدت یکسال و با مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۶ ریال بدون احتساب ضرائب و بر اساس فهرست بهای سال ۹۶ مطابق مشخصات مندرج در متن اسناد مناقصه.
 • مهلت جهت دریافت اسناد مناقصه: از روز شنبه مورخ ۱۰/۰۴/۱۳۹۶ لغایت روز چهارشنبه مورخ ۱۴/۰۴/۱۳۹۶
 • آخرین مهلت جهت تسلیم پیشنهاد: ساعت ۱۵:۴۵ روز یکشنبه مورخ ۱۸/۰۴/۱۳۹۶
 • هزینه دریافت اسناد شرکت در مناقصه ۰۰۰/۲۰۰ ریال قابل واریز به حساب سپهر شماره ۰۲۰۱۱۱۵۵۱۶۰۰۷ بانک صادرات شعبه مگاموتور با کد ۴۳۱۹
 • آدرس محل دریافت اسناد و ارائه پیشنهادات: کیلومتر ۱۴ جاده مخصوص کرج ، چهارراه ایران خودرو، بلوار جنوبی، خیابان زامیاد، شرکت مگاموتور، واحد بازرگانی داخلی ، تلفن: ۴۴۹۲۲۴۴۲
 • تضمین شرکت در مناقصه: ۰۰۰/۰۰۰/۵۰ریال (پنجاه میلیون ریال) به صورت چک تضمین شده بانکی متعلق به شرکت کننده و یا ضمانتنامه بانکی.
 • مدارک لازم جهت دریافت اسناد: معرفی نامه معتبر و فیش واریزی.
 • ارائه رزومه کامل و اسناد ثبتی از طرف پیمانکاران به همراه پاکتهای پیشنهاد قیمت الزامی می باشد.
 • ارزیابی عمومی و اختصاصی شرکتها با توجه به شرایط مورد نظر شرکت مگاموتور انجام گرفته و شرکت کنندگان در مناقصه حق اعتراض به نوع و نحوه ارزیابی نخواهند داشت.
 • دریافت اسناد مناقصه و یا امضای اسناد مناقصه هیچگونه حقی برای شرکت کننده در مناقصه ایجاد ننموده و شرکت در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادها مختار است. هزینه چاپ آگهی از برنده مناقصه اخذ می گردد.
 • پیمانکار ملزم به ارائه تاییدیه صلاحیت ایمنی از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی می باشد.

روابط عمومی شرکت مگاموتور

مستندات : دانلود
Top