مناقصه ۹۶/۰۳

کد : 96/03
نوع : مناقصه
وضعیت :
برگذار کننده : مدیریت خرید داخلی
تاریخ شروع : 96/04/12
تاریخ پایان : 96/04/17
تارخ بررسی پیشنهادات : 96/04/19
مهلت شرکت : 96/04/19
مهلت ارسال پروپوزال : 96/04/19

شرکت تولیدی موتور، گیربکس و اکسل سایپا در نظر دارد نسبت به انتخاب پیمانکار جهت الف) ارائه طبخ و سرو غذا ب) فروش مواد اولیه غذا اقدام نماید . لذا تامین کنندگان دارای رزومه کاری مرتبط ، می توانند با توجه به موارد ذیل نسبت به دریافت اسناد مناقصه اقدام نمایند:

 • موضوع مناقصه: الف) ارائه طبخ و سرو غذا ب)فروش مواد اولیه غذا مطابق مشخصات مندرج در متن اسناد مناقصه.
 • مهلت جهت دریافت اسناد مناقصه: از روز دوشنبه مورخ ۱۲/۰۴/۱۳۹۶  لغایت روز شنبه مورخ ۱۷/۰۴/۱۳۹۶
 • آخرین مهلت جهت تسلیم پیشنهاد: ساعت ۱۴:۰۰ روز دوشنبه مورخ ۱۹/۰۴/۱۳۹۶
 • هزینه دریافت اسناد شرکت در مناقصه ۰۰۰/۲۰۰ ریال قابل واریز به حساب سپهر شماره ۰۲۰۱۱۱۵۵۱۶۰۰۷ بانک صادرات شعبه مگاموتور با کد ۴۳۱۹
 • آدرس محل دریافت اسناد و ارائه پیشنهادات: کیلومتر ۱۴ جاده مخصوص کرج ، چهارراه ایران خودرو، بلوار جنوبی، خیابان زامیاد، شرکت مگاموتور، واحد بازرگانی داخلی ، تلفن: ۴۴۹۲۲۴۴۲
 • تضمین شرکت در مناقصه: ۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال ( یک میلیارد ریال ) به صورت ضمانتنامه بانکی و یا چک تضمین بانکی جهت ارائه طبخ و سرو غذا و ۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال ( پانصد میلیون ریال ) به صورت ضمانتنامه بانکی و یا چک تضمین بانکی جهت فروش مواد اولیه غذایی.
 • مدارک لازم جهت دریافت اسناد: معرفی نامه معتبر و فیش واریزی.
 • ارائه رزومه کامل و اسناد ثبتی از طرف تامین کنندگان به همراه پاکتهای پیشنهاد قیمت الزامی می باشد.
 • ارزیابی عمومی و اختصاصی شرکتها با توجه به شرایط مورد نظر شرکت مگاموتور انجام گرفته و شرکت کنندگان در مناقصه حق اعتراض به نوع و نحوه ارزیابی نخواهند داشت.
 • دریافت اسناد مناقصه و یا امضای اسناد مناقصه هیچگونه حقی برای شرکت کننده در مناقصه ایجاد ننموده و شرکت در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادها مختار است.
 • هزینه چاپ آگهی از برنده مناقصه اخذ می گردد. پیمانکار ملزم به ارائه تاییدیه صلاحیت ایمنی از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی می باشد.

روابط عمومی شرکت مگاموتور

مستندات : دانلود
Top