مناقصه ۹۷/۰۸

کد : 97-08
نوع : مناقصه
وضعیت : فعال
برگذار کننده : مدیریت خرید داخلی
تاریخ شروع : 97/06/17
تاریخ پایان : 97/06/24
تارخ بررسی پیشنهادات : 97/07/01
مهلت شرکت : 97/07/01
مهلت ارسال پروپوزال : 97/07/01

۹۷/۰۸

شرکت تولیدی موتور، گیربکس و اکسل سایپا در نظر دارد نسبت به انتخاب فروشنده جهت خرید مواد اولیه غذا اقدام نماید . لذا تامین کنندگان دارای رزومه کاری مرتبط ، می توانند با توجه به موارد ذیل نسبت به دریافت اسناد مناقصه اقدام نمایند:

  • موضوع مناقصه: فروش مواد اولیه غذا مطابق مشخصات مندرج در متن اسناد مناقصه.
  • مهلت جهت دریافت اسناد مناقصه: از روز شنبه مورخ ۱۷/۰۶/۱۳۹۷ لغایت روز شنبه مورخ ۲۴/۰۶/۱۳۹۷
  • آخرین مهلت جهت تسلیم پیشنهاد: ساعت ۱۵:۴۵ روز یکشنبه مورخ ۰۱/۰۷/۱۳۹۷
  • آدرس محل دریافت اسناد و ارائه پیشنهادات: کیلومتر ۱۴ جاده مخصوص کرج ، چهارراه ایران خودرو، بلوار جنوبی، خیابان زامیاد، شرکت مگاموتور، واحد بازرگانی داخلی ، تلفن: ۴۴۹۲۲۴۴۲
  • تضمین شرکت در مناقصه: ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۱ ریال (یکصد میلیون تومان) به صورت ضمانتنامه بانکی و یا چک تضمین بانکی.
  • مدارک لازم جهت دریافت اسناد: معرفی نامه معتبر.
  • ارائه رزومه کامل و اسناد ثبتی از طرف تامین کنندگان به همراه پاکتهای پیشنهاد قیمت الزامی می باشد.
  • ارزیابی عمومی و اختصاصی شرکتها با توجه به شرایط مورد نظر شرکت مگاموتور انجام گرفته و شرکت کنندگان در مناقصه حق اعتراض به نوع و نحوه ارزیابی نخواهند داشت.
  • دریافت اسناد مناقصه و یا امضای اسناد مناقصه هیچگونه حقی برای شرکت کننده در مناقصه ایجاد ننموده و شرکت در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادها مختار است. هزینه چاپ آگهی از برنده مناقصه اخذ می گردد.

روابط عمومی شرکت مگاموتور

مستندات : دانلود
Top