مناقصه ۹۶/۱۲

کد : 12-96
نوع : مناقصه
وضعیت :
برگذار کننده :
تاریخ شروع : 96/08/13
تاریخ پایان : 96/08/17
تارخ بررسی پیشنهادات : 96/08/23
مهلت شرکت : 96/08/23
مهلت ارسال پروپوزال : 96/08/23

مناقصه

۹۶/۱۲

شرکت تولیدی موتور، گیربکس و اکسل سایپا در نظر دارد نسبت به انتخاب تامین کننده جهت خرید ، نصب و راه اندازی و آموزش یکدستگاه ذخیره سازی مقیاس تجاری EMC5200 یا EMC5400  شرکت تولید موتور ، گیربکس و اکسل سایپا اقدام نماید . لذا تامین کنندگان دارای رزومه کاری مرتبط ، می توانند با توجه به موارد ذیل نسبت به دریافت اسناد مناقصه اقدام نمایند:

 • موضوع مناقصه: خرید ، نصب و راه اندازی و آموزش یکدستگاه ذخیره سازی مقیاس تجاری EMC5200 یا EMC5400
 • خریدار : شرکت تولیدی موتور، گیربکس و اکسل سایپا
 • مهلت جهت دریافت اسناد مناقصه: از روز شنبه مورخ ۱۳/۰۸/۱۳۹۶ لغایت روز  چهارشنبه مورخ ۱۷/۰۸/۱۳۹۶
 • آخرین مهلت جهت تسلیم پیشنهاد: ساعت ۱۵:۴۵ روز یکشنبه ۲۱/۰۸/۱۳۹۶
 • هزینه دریافت اسناد شرکت در مناقصه ۰۰۰/۲۰۰ ریال قابل واریز به حساب سپهر شماره ۰۲۰۱۱۱۵۵۱۶۰۰۷ بانک صادرات شعبه مگاموتور با کد ۴۳۱۹
 • آدرس محل دریافت اسناد و ارائه پیشنهادات: کیلومتر ۱۴ جاده مخصوص کرج ، چهارراه ایران خودرو، بلوار جنوبی، خیابان زامیاد، شرکت مگاموتور، واحد بازرگانی داخلی ، تلفن: ۴۴۹۲۲۴۴۲
 • تضمین شرکت در مناقصه: ۰۰۰/۰۰۰/۱۰۰ ریال ( صد میلیون ریال) به صورت چک تضمین شده بانکی متعلق به شرکت کننده و یا ضمانتنامه بانکی.
 • مدارک لازم جهت دریافت اسناد: معرفی نامه معتبر .
 • ارائه رزومه کامل و اسناد ثبتی از طرف تامین کنندگان به همراه پاکتهای پیشنهاد قیمت الزامی می باشد.
 • فروشنده می بایست رتبه دو شبکه داده ها در شورای عالی انفورماتیک را دارا باشد .
 • ارزیابی عمومی و اختصاصی شرکتها با توجه به شرایط مورد نظر شرکت مگاموتور انجام گرفته و شرکت کنندگان در مناقصه حق اعتراض به نوع و نحوه ارزیابی نخواهند داشت.
 • دریافت اسناد مناقصه و یا امضای اسناد مناقصه هیچگونه حقی برای شرکت کننده در مناقصه ایجاد ننموده و شرکت در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادها مختار است. هزینه چاپ آگهی از برنده مناقصه اخذ می گردد
مستندات : دانلود
Top