آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده  شرکت تولیدی موتور گیربکس و اکسل سایپا (سهامی خاص)  به شماره ثبت۸۹۲۱۹ و شناسه ملی۱۰۱۰۱۳۳۶۰۷۱        
23 خرداد 1403

آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده  شرکت تولیدی موتور گیربکس و اکسل سایپا (سهامی خاص)  به شماره ثبت۸۹۲۱۹ و شناسه ملی۱۰۱۰۱۳۳۶۰۷۱        

آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده  شرکت تولیدی موتور گیربکس و اکسل سایپا (سهامی خاص)  به شماره ثبت۸۹۲۱۹ و شناسه ملی۱۰۱۰۱۳۳۶۰۷۱                                       

 بدینوسیله  از کلیه سهامداران محترم شرکت تولیدی موتور , گیربکس و اکسل سایپا  (سهامی خاص) و یا نمایندگان   قانونی آنها دعوت  می گردد تا در جلسه مجمع عمومی فوق العاده که راس ساعت ۱۵:۰۰ روز یکشنبه مورخ ۱۰/۰۴/۱۴۰۳ در محل شرکت سایپا واقع در کیلومتر ۱۵ جاده مخصوص کرج سالن اطلس تشکیل می شود حضور به هم رسانند.

دستور جلسه مجمع عمومی فوق العاده:

۱-استماع گزارش توجیهی هیات مدیره و حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت در خصوص افزایش سرمایه از محل  مطالبات حال شده و آورده نقدی سهامداران

۲-تصمیم گیری در خصوص افزایش سرمایه از محل مطالبات حال شده و آورده نقدی سهامداران

۳-اصلاح ماده ۴ اساسنامه مرتبط با میزان سرمایه و تعداد سهام

۴-سایر مواردی که اتخاذ تصمیم آن در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده  می باشد.

هیات مدیره شرکت تولیدی موتور,گیربکس و اکسل سایپا(سهامی خاص)

Top