استفاده از ظرفیتهای مغفول شرکت های تابعه مگاموتور در جهت افزایش توان اقتصادی ــ فنی و مقابله با تحریم ها
19 شهریور 1397

استفاده از ظرفیتهای مغفول شرکت های تابعه مگاموتور در جهت افزایش توان اقتصادی ــ فنی و مقابله با تحریم ها

با رویکرد تعریف استراتژی جدید شرکت مگاموتور در خصوص شرکت های تابعه، ریل گذاری مناسب بمنظور رسیدن به اهداف تعیین شده از طرف مگاموتور در شرکت های تابعه صورت پذیرفت.

_DSC0239

به گزارش روابط عمومی مگاموتور، دکتر مهدی فکری عضو هیات مدیره و قائم مقام مدیرعامل مگاموتور ، با اشاره به ظرفیت ها و پتانسیل های بالای شرکت های زیرمجموعه مگاموتور و پیش بینی های انجام شده در صنعت خودرو سازی کشور گفت: با تعریف یک استراتژی مشترک در سطح شرکت های مگاموتور، رویکرد جدیدی در خصوص این شرکت ها اعمال گردید و ریل گذاری مناسب، بمنظور رسیدن به اهداف تعیین شده انجام شد.

دکتر مهدی فکری با تاکید بر استفاده بهینه از تمامی منابع مگاموتور گفت : بر اساس این رویکرد، شرکت های تابعه با افزایش فعالیت ها در حیطه توانمندی های خود به طور هماهنگ، در جهت استفاده حداکثری از ظرفیت های موجود گام بر می دارند.

قائم مقام مدیرعامل مگاموتور با اشاره به نتایج مثبت اجرای این استراتژی توسط مگاموتور و شرکت های تابعه افزود: این امر موجب درآمدزایی و کاهش وابستگی مالی شرکت های تابعه به مگاموتور خواهد شد که اقدامات خوبی در این مدت و در این راستا آغاز، انجام پذیرفته و ادامه خواهد یافت.

دکتر فکری در پایان با بیان اینکه تاکنون شرکت های تابعه مگاموتور ماموریتشان محدود به تولید یا مونتاژ قطعاتی خاص برای مگاموتور بود افزود: در راستای نظرات و فرمایشات مقام معظم رهبری با اقدامات و تصمیم گیری های انجام شده ، شرکت های تابعه با تغییراتی هدفمند و نیز بهره مندی از حداکثر پتانسیل موجود ، در حال تبدیل به پایگاهی برای مقابله با تحریم ها و نیز تامین مناسب قطعات و مجموعه ها می باشند.

Top