ساخت داخل واشر یورینگ ترموستات (تیبا و پراید) با ارائه پیشنهاد انجام پذیرفت
01 دی 1397

ساخت داخل واشر یورینگ ترموستات (تیبا و پراید) با ارائه پیشنهاد انجام پذیرفت

با ثبت یک پیشنهاد گروهی توسط کارشناسان معاونت های تامین، کیفیت و بازرگانی واشر یورینگ ترموستات داخلی سازی گردید.

به گزارش روابط عمومی مگاموتور، با توجه به شروع تولید انبوه موتور تیبا و تغییر طرح آبندی ترموستات در مجموعه موتور تیبا نسبت به پراید و جایگزینی طرح پلیمری بجای طرح واشر کاغذی ، تامین واشر یورینگ پلیمری ازسال ۸۹ صرفاً از منابع خارجی انجام میگرفت که در راستای حمایت از تولید داخلی و به حداقل رساندن واردات قطعاتی که امکان ساخت داخل را دارا هستند، موضوع داخلی سازی قطعه واشر یورینگ ترموستات در سه معاونت بازرگانی، تامین و کیفیت مورد پیگیری قرار گرفت.در همین راستا پیشنهاد فوق بصورت گروهی توسط کارشناسان معاونت های تامین،کیفیت و بازرگانی(آقایان مسعود عسکری،سعید سلیمانی و سرکارخانم رودافشان در سستم نظام پیشنهادها ثبت و ارائه این طرح به تامین کنندگان داخلی فعال مرتبط آغاز شد و پس ازجمع آوری اطلاعات و دانش ساخت در نهایت داخلی سازی این قطعه به همت کارشناسان مربوطه انجام پذیرفت.گفتنی است در نهایت پس از گذشت ۴ ماه فعالیت و پیگیری مستمر ایشان در تیر ماه ۹۷ موفق به مصرف اولین محموله واشر یورینگ ترموستات داخلی با نتیجه مشابه قطعات خارجی شدیم و از آن زمان تا کنون تعداد ۱۲۳ هزار عدد قطعه از تامین کننده داخلی در شرکت مورد استفاده قرار گرفته است.شایان ذکر است با توجه به هزینه تامین خارج قطعه واشر یورینگ ترموستات و نیز محدودیت های بین المللی اعمال شده بر سیستم تامین قطعات خارجی و با عنایت به قیمت تمام شده قطعه مذکور در داخل، صرفه جویی ریالی قابل توجهی برای مگاموتور به همراه خواهد داشت.

در آخر بیان این نکته حائز اهمیت است که با پیگیری و پشتکار بواسطه یک کار گروهی مشترک و برنامه ریزی شده میتوان از حداقل های موجود بهترین نتایج را بدست آورد و امیدواریم در این راستا شاهد موارد دیگر از داخلی سازی در شرکت مگاموتور و زیر مجموعه های آن باشیم.

Top