نتیجه ارزیابی استقرار سیستم مدیریت کارخانه توسط ارزیابان شرکت سایپا:/ پیشرفت استقرار سیستم مدیریت کارخانه در شرکت مگاموتورچشمگیر است
05 شهریور 1396

نتیجه ارزیابی استقرار سیستم مدیریت کارخانه توسط ارزیابان شرکت سایپا:/ پیشرفت استقرار سیستم مدیریت کارخانه در شرکت مگاموتورچشمگیر است

دومین جلسه فرایند ارزیابی سیستم مدیریت کارخانه با حضور ارزیابان شرکت سایپا با هدف استانداردسازی و بهبود فرایندها بویژه فعالیت های کف کارگاه، بصورت یکپارچه در کلیه شرکت های گروه خودروسازی سایپا از طریق استقرار سیستم مدیریت کارخانه و رسیدن به تولید ناب در سالن کنفرانس شرکت مگاموتور برگزار گردید.

به گزارش روابط عمومی مگاموتور، در این جلسه ارزیابان شرکت سایپا با ابراز رضایت نسبت به پیشرفت محسوس ماژولهای زیربنایی سیستم مدیریت کارخانه در شرکت مگاموتور اظهارداشتند: مشارکت واحدهای پشتیبانی می تواند تاثیرات عمده ای در بهبود مستمر اقدامات و سودآوری در دستیابی به بهترین کیفیت، کمترین هزینه، بهترین زمان و حفاظت از منابع انسانی داشته باشد.

شایان ذکر است سیستم مدیریت کارخانه در صدد است پایش شاخص های QCTP را بصورت ریالی انجام داده تا بدین وسیله سهم عمده ای در کاهش هزینه ها  و ایجاد سود آوری برای سازمان را بر عهده داشته باشد.

_DSC5558

Top