ارکان جهت ساز و دستاوردهای مگاموتور

شرکت مگاموتور افزایش رفاه عمومی و توسعه پایدار از طریق طراحی و تولید قوای محرکه صنعت حمل و نقل با استفاده از تکنولوژی‌های برتر را ماموریت خود می‌داند.
شرکت مگاموتور افتخار می کند که با دانش تخصصی بالا، خطوط تولیدی پیشرفته و منعطف، زنجیره ای از سازندگان توانا، سرمایه های انسانی با انگیزه، خلاق، متخصص و مسئولیت پذیر، ‌کسب و کار خود را به طور مستمر بهبود داده و تمام فرایندهای خود را در جهت جلب رضایت ذینفعان، ارتقاء صنعت خودروی کشور و حفظ محیط زیست توسعه می دهد.

بیانیه ماموریت شرکت مگاموتور:

طراحی، تامین و تولید قطعات و محصولات قواي محرکه منطبق با استاندارد جهانی و

تکنولوژي روز براي گروه خودروسازي سایپا و سایر بازارهاي هدف با بهره برداري

بهینه از ظرفیتها و توان داخلی کشور و انطباق کلیه فعالیتها و محصولات با

مفاهیم توسعه پایدار و قوانین و الزامات محیط زیستی.

بیانیه چشم انداز شرکت مگاموتور:

پیشتاز در عرصه تولید قواي محرکه انواع خودرو در سطح کشور با توان برابري با

رقباي خارجی به گونه اي که شایسته اعتماد ذینفعان باشیم و اهداف مدیریت سبز و

تولید پاك را محقق نمائیم.

ارزشهاي محوري در شرکت مگاموتور:

  • حفظ کرامت انسانی و صداقت (به رسمیت شناختن و در نظر داشتن حقوق دیگران و احترام به منزلت انسانی و شخصیت کلیه افراد و تطابق گفتار و رفتار)
  • شایسته سالاري و حرفه اي گرایی (اهمیت دادن به دانش، تجربه، مهارت و توانایی هاي افراد و التزام به استانداردهاي حرفه اي)
  • شفافیت (روشن و قابل درك بودن اهداف، فرایندها، انتظارات و وظایف و گزارش دهی و دسترسی به موقع به اطلاعات صحیح مرتبط)
  • مسئولیت پذیري (وظیفه شناسی، پاسخگو بودن در قبال تصمیمات و وظایف محوله و تمایل براي قبول مسئولیت هاي بیشتر و درگیر شدن با چالشهاي کاري)
  • مشتري مداری (جلب رضایت مشتري و پایبندي و احترام به حقوق او با برآورده ساختن نیازهایش به بهترین نحو ممکن)

 

خط مشی مگاموتور:

 

 

 

Top