ارکان جهت ساز و دستاوردهای مگاموتور

شرکت مگاموتور افزایش رفاه عمومی و توسعه پایدار از طریق طراحی و تولید قوای محرکه صنعت حمل و نقل با استفاده از تکنولوژی‌های برتر را ماموریت خود می‌داند.
شرکت مگاموتور افتخار می کند که با دانش تخصصی بالا، خطوط تولیدی پیشرفته و منعطف، زنجیره ای از سازندگان توانا، سرمایه های انسانی با انگیزه، خلاق، متخصص و مسئولیت پذیر، ‌کسب و کار خود را به طور مستمر بهبود داده و تمام فرایندهای خود را در جهت جلب رضایت ذینفعان، ارتقاء صنعت خودروی کشور و حفظ محیط زیست توسعه می دهد.

بیانیه ماموریت شرکت مگاموتور:

طراحی، تامین و تولید قطعات و محصولات قوای محرکه برای گروه خودروسازی سایپا با بهره‌برداری از توان داخلی کشور و انطباق با نیاز ذی نفعان.

بیانیه چشم انداز شرکت مگاموتور:

چشم‌انداز مگاموتور پیشتاز شدن در عرصه طراحی و تولید قوای محرکه انواع خودرو سواری و تجاری سبک در سطح کشور است. این چشم‌انداز از طریق توسعه محصول، توسعه تکنولوژی های ساخت و تولید و توان رقابتی در دانش فنی، کیفیت و قیمت محقق خواهد شد.

ارزشهاي محوري در شرکت مگاموتور:

  • حفظ کرامت انسانی و صداقت (به رسمیت شناختن و در نظر داشتن حقوق دیگران و احترام به منزلت انسانی و شخصیت کلیه افراد و تطابق گفتار و رفتار)
  • شایسته سالاري و حرفه اي گرایی (اهمیت دادن به دانش، تجربه، مهارت و توانایی هاي افراد و التزام به استانداردهاي حرفه اي)
  • شفافیت (روشن و قابل درك بودن اهداف، فرایندها، انتظارات و وظایف و گزارش دهی و دسترسی به موقع به اطلاعات صحیح مرتبط)
  • مسئولیت پذیري (وظیفه شناسی، پاسخگو بودن در قبال تصمیمات و وظایف محوله و تمایل براي قبول مسئولیت هاي بیشتر و درگیر شدن با چالشهاي کاري)
  • مشتري مداری (جلب رضایت مشتري و پایبندي و احترام به حقوق او با برآورده ساختن نیازهایش به بهترین نحو ممکن)

خط مشی مگاموتور:

 

 

Top