آگهی مناقصه

کد : 99/41
نوع : مناقصه
وضعیت :
برگذار کننده :
تاریخ شروع : 1399/1211
تاریخ پایان : 1399/12/16
تارخ بررسی پیشنهادات :
مهلت شرکت : 1399/12/20
مهلت ارسال پروپوزال : 1399/12/20
مستندات : دانلود
Top