انتخاب تامین کننده جهت خرید یک دستگاه اندازه گیری هم محوری سیت و گاید هوا و دود و یک دستگاه اندازه گیری قطرو هم مرکزی ژورنال

کد : 02/51-2
نوع : مناقصه
وضعیت :
برگزار کننده :
تاریخ شروع : 1402/11/23
تاریخ پایان : 1402/12/07
تاریخ بررسی پیشنهادات :
مهلت شرکت : 1402/11/30
مهلت ارسال پروپوزال : 1402/12/07
مستندات : دانلود
Top