انتخاب پیمانکار جهت حمل قوای محرکه

کد : 0015
نوع : مناقصه
وضعیت :
برگذار کننده : معاونت بازرگانی مگاموتور
تاریخ شروع : 1400/05/31
تاریخ پایان : 1400/06/07
تارخ بررسی پیشنهادات : 1400/06/14
مهلت شرکت : 1400/06/07
مهلت ارسال پروپوزال : 1400/06/07
مستندات : دانلود
Top