انتخاب پیمانکار جهت حمل و نقل موتور و سرسیلندر

کد : 01/10
نوع : مناقصه
وضعیت : فعال
برگذار کننده : بازرگانی
تاریخ شروع : 1401/03/28
تاریخ پایان : 1401/04/11
تارخ بررسی پیشنهادات : 1401/04/11
مهلت شرکت : 1401/04/11
مهلت ارسال پروپوزال : 1401/04/11
مستندات : دانلود
Top