انتخاب پیمانکار جهت ساخت انواع پالت

کد : 00/22
نوع : مزایده
وضعیت : فعال
برگذار کننده : معاونت بازرگانی مگاموتور
تاریخ شروع : 1400/08/11
تاریخ پایان : 1400/08/24
تارخ بررسی پیشنهادات : 1400/08/24
مهلت شرکت : 1400/08/24
مهلت ارسال پروپوزال : 1400/08/24
مستندات : دانلود
Top