انتخاب پیمانکار جهت سرویس ، تعمیر و نگهداری کامپیوترهای آزمایشگاههای کیفیت

کد : 00/38-2
نوع : مناقصه
وضعیت : فعال
برگذار کننده : معاونت بازرگانی مگاموتور
تاریخ شروع : 1400/10/14
تاریخ پایان : 1400/10/20
تارخ بررسی پیشنهادات : 1400/10/20
مهلت شرکت : 1400/10/20
مهلت ارسال پروپوزال : 1400/10/20
مستندات : دانلود
Top