انتخاب پیمانکار جهت خرید ۱ عدد سرور HP مطابق مشخصات مندرج در متن اسناد مناقصه.

کد : 02/55
نوع : مناقصه
وضعیت :
برگزار کننده :
تاریخ شروع : 1402/11/17
تاریخ پایان : 1402/11/29
تاریخ بررسی پیشنهادات :
مهلت شرکت : 1402/11/24
مهلت ارسال پروپوزال : 1402/11/29
مستندات : دانلود
Top