تضمین کیفیت

دانلود  ۵۷۶۱R1.pdf

دانلود فهرست شرکت های گواهی دهنده

دانلود الزامات سیستم تایید و تصویب قطعه تامین کنندگان گروه سایپا  a1-spasfinal-9301

چک لیست ارزیابی گریدبندی تامین کنندگان

SSQR-01 الزامات یکپارچه سیستم مدیریت
کیفیت تامین کنندگان گروه سایپا

 

چک لیست آدیت فرآیند – فصل اول –  اقلام ورودی

چک لیست آدیت فرآیند – فصل دوم – ساخت و کنترل

چک لیست آدیت فرآیند – فصل سوم – تحلیل بهبود

فرم های آدیت فرایند

Top