فرم شناسایی تولید کنندگان داخلی
کد عنوان تاریخ شروع تاریخ پایان مهلت ارسال مدارک مهلت ارسال پروپوزال جزئیات نوع
0015 انتخاب پیمانکار جهت حمل قوای محرکه 1400/05/31 1400/06/07 1400/06/07 1400/06/07 مشاهده مناقصه
0016 انتخاب پیمانکار جهت طراحی و اجرای مخزن بتنی دفنی 1400/05/31 1400/06/07 1400/06/07 1400/06/07 مشاهده مناقصه
00/17 آگهی مناقصه 1400/06/07 1400/06/13 1400/06/20 1400/06/20 مشاهده مناقصه
00/18 انتخاب پیمانکار جهت ایاب و ذهاب پرسنل شرکت 1400/06/27 1400/07/08 1400/07/08 1400/07/08 مشاهده مناقصه
00/19 مناقصه انتخاب تامین کننده جهت خرید مواد اولیه غذا 1400/06/27 1400/07/08 1400/07/08 1400/07/08 مشاهده مناقصه
00/20 انتخاب پیمانکار جهت طبخ و سرو غذا 1400/06/27 1400/07/08 1400/07/08 1400/07/08 مشاهده مناقصه
00/21 مناقصه تولید لنت جلو تیبا 1400/0627 1400/07/27 1400/07/27 1400/07/27 مشاهده مناقصه
Top