فرم شناسایی تولید کنندگان داخلی
کد عنوان تاریخ شروع تاریخ پایان مهلت ارسال مدارک مهلت ارسال پروپوزال جزئیات نوع
99/36 شرایط مزایده شماره ۹۹/۳۶ 1399/10/06 1399/10/08 1399/10/08 1399/10/08 مشاهده مناقصه
99/35 آگهی مناقصه 1399/10/06 1399/10/13 1399/10/20 1399/10/20 مشاهده مناقصه
99/36 آگهی مزایده 1399/10/06 1399/10/09 1399/10/09 1399/10/09 مشاهده مناقصه
99/31 آگهی فراخوان شناسایی سازنده 1399/10/06 1399/10/10 1399/10/10 1399/10/10 مشاهده مناقصه
Top