فرم شناسایی تولید کنندگان داخلی
کد عنوان تاریخ شروع تاریخ پایان مهلت ارسال مدارک مهلت ارسال پروپوزال جزئیات نوع
27-2/01 انتخاب پیمانکار جهت تخلیه و بارگیری کانتینرهای پر و خالی 1401/10/24 1401/11/08 1401/11/01 1401/11/08 مشاهده مناقصه
01/31 آگهی فراخوان شناسایی تولید کننده 1401/11/08 مشاهده مناقصه
01-32 آگهی مزایده رگلاتور گاز پراید 1401/10/24 1401/10/28 مشاهده مناقصه
01/37 انتخاب پیمانکار جهت ۴۰۰۰ دست خرید پیراهن 1401/11/09 1401/11/16 1401/11/16 1401/11/23 مشاهده مناقصه
01/23-2 نتخاب پیمانکار جهت ارائه خدمات راهبری، تعمیر و نگهداری پکیج تصفیه خانه های فاضلاب بهداشتی و صنعتی 1401/11/09 1401/11/16 1401/11/16 1401/11/23 مشاهده مناقصه
01/35 انتخاب پیمانکار جهت خرید ۴۰۰۰ دست لباس کار 1401/11/09 1401/11/16 1401/11/16 1401/11/23 مشاهده مناقصه
01/36 انتخاب پیمانکار جهت خرید ۲۴۵۰جفت کفش ایمنی 1401/11/09 1401/11/16 1401/11/16 1401/11/23 مشاهده مناقصه
Top