تماس باما

شرکت تولیدی موتور، گیربکس و اکسل سایپا.

آدرس : ایران، تهران، کیلومتر 18
جاده قدیم کرج

ایمیل : info@megamotor.ir

تلفن : 02144922455-6

فکس : 44922447 021

فرم تماستماس با مدیران و معاونت ها

نام نام خانوادگي رده سازمانی واحد سازمانی شماره تلفن دفتر فکس
بهروز غفاری مدير عامل مدیریت 44922457-8 44922453
مجید خدابخش رییس و عضو هیت مدیره مدیریت 44922457 44922453
 عباس فارسی  قائم مقام مدیرعامل در امور مالی و اقتصادی، تامین و بازرگانی  مدیریت 44922457 44922453
قائم مقام مدیرعامل مدیریت 44922457 44922453
 احسان  جابری قائم مقام اجرایی مدیرعامل در امور تولید، برنامه ریزی و پشتیبانی فنی  مدیریت  44922098  44922453
مهدی فکری قائم مقام مدیرعامل در امور شرکت های تابعه مدیریت 44923131 44922453
حسن محمدی مدیر حقوقی و بازرسی مدیریت 44923127 44922453
44922447
بابک حجری معاون تحقیق و توسعه تحقیق و توسعه 44922879-44922893 44922895
 مجتبی  آقا محمدی مدیر طراحی و توسعه موتور تحقیق و توسعه 44923337 44922895
آرش صدوقی مدیر طراحی سیستم های الکتریکی و الکترونیکی تحقیق و توسعه 44922879 44922447
سید محسن مهدوی مدیر طراحی اكسل و ترمز تحقیق و توسعه 44923121 44922447
مجید درخشان سامانی مدیر طراحی گیربکس و سیستم های انتقال قدرت تحقیق و توسعه 44922884 44922447
بابک حجری معاون طرح و برنامه طرح و برنامه 44922570-44923524 44922899
 ولی اله  رجبی مدیر برنامه ریزی و راهبردی طرح و برنامه 44922625 44922899
مجتبی اژدری مدیر IT طرح و برنامه 44922287 44922899
محمد صفر شفیعی معاون برنامه ریزی  برنامه ریزی 44922435-44922890 44922430
محمد حسینی مدیر برنامه ريزي تامین مواد  برنامه ریزی 44922435 44922899
مدیر لجستیک پشتیبانی تولید  برنامه ریزی 44922435 44922899
محسن ملکی مدیر برنامه ریزی تولید  برنامه ریزی 44922435 44922899
 مهدی  فرد مهربان مدیر پشتیبانی فنی تولید و اجرائی 44923405 44922447
بیژن مجیدزاده معاون تامين تامین 44922445 44922891
صادق مقیمیان مدیر تامین قطعات موتور تامین 44923338 44922891
حمید رضا قربانی راد مدیر تامین اکسل تامین 44922448 44922891
احمد آذرگون مدیر تامین گیربکس تامین 44922446 44922891
فاتح ژیان معاون بازرگاني بازرگانی 44922503-44922883-44922434 44922881
 علیرضا  مدنی مدیر بازرگاني خارجی بازرگانی 44922882 44922881
 علیرضا  میرکی مدیر خرید داخلی بازرگانی 44922880-44922442-44923230 44922881
داود افشار معاون مهندسی مهندسی 44922572 44922447
امید سخی جوارشک مدیر مهندسی صنایع مهندسی 44922454 44922447