تماس باما

شرکت تولیدی موتور، گیربکس و اکسل سایپا.

آدرس : ایران، تهران، کیلومتر 18
جاده قدیم کرج

ایمیل : info@megamotor.ir

تلفن : 02144922455-6

فکس : 44922447 021

فرم تماستماس با مدیران و معاونت ها

نام نام خانوادگي رده سازمانی واحد سازمانی شماره تلفن دفتر فکس
عباس شهریاری مدير عامل مدیریت 44922457-8 44922453
مجید خدابخش رییس و عضو هیت مدیره مدیریت 44922457 44922453
 قائم مقام مدیرعامل  مدیریت 44922457 44922453
قائم مقام مدیرعامل در امور تامین و بازرگانی مدیریت 44922457 44922453
قائم مقام اجرایی مدیرعامل در امور تولید، برنامه ریزی و پشتیبانی فنی  مدیریت  44922098  44922453
سید مرتضی دمشناس مدیر حوزه مدیریت مدیریت 44922457-8 44922453
حسن محمدی مدیر حقوقی و بازرسی مدیریت 44923127 44922453
44922447
بابک حجری معاون تحقیق و توسعه تحقیق و توسعه 44922879-44922893 44922895
 مجتبی  آقا محمدی مدیر طراحی و توسعه موتور تحقیق و توسعه 44923337 44922895
آرش صدوقی مدیر طراحی سیستم های الکتریکی و الکترونیکی تحقیق و توسعه 44922879 44922447
سید محسن مهدوی مدیر طراحی اكسل و ترمز تحقیق و توسعه 44923121 44922447
مجید درخشان سامانی مدیر طراحی گیربکس و سیستم های انتقال قدرت تحقیق و توسعه 44922884 44922447
فاتح ژیان معاون طرح و برنامه طرح و برنامه 44922570-44923524 44922899
علیرضا معتمدی مدیر برنامه ریزی و راهبردی طرح و برنامه 44922625 44922899
 ولی اله  رجبی قائم مقام مدیریت برنامه ریزی و راهبردی طرح و برنامه 44922625 44922899
مجتبی اژدری مدیر IT طرح و برنامه 44922287 44922899
محمد صفر شفیعی معاون برنامه ریزی  برنامه ریزی 44922435-44922890 44922430
حسن روستایی مدیر برنامه ريزي تامین مواد  برنامه ریزی 44922435 44922899
 محمد  محمدپور مدیر لجستیک پشتیبانی تولید  برنامه ریزی 44922435 44922899
محسن ملکی مدیر برنامه ریزی تولید  برنامه ریزی 44922435 44922899
مدیر پشتیبانی فنی تولید و اجرائی 44923405 44922447
مجتبی قاسمی شیران معاون تامين تامین 44922445 44922891
محمد حسینی قائم مقام معاون تامین تامین 44922445 44922891
صادق مقیمیان مدیر تامین قطعات موتور تامین 44923338 44922891
حمید رضا قربانی راد مدیر تامین اکسل تامین 44922448 44922891
احمد آذرگون مدیر تامین گیربکس تامین 44922446 44922891
سید ابوالفضل غیاثی معاون بازرگاني بازرگانی 44922503-44922883-44922434 44922881
 علیرضا  مدنی مدیر بازرگاني خارجی بازرگانی 44922882 44922881
 علیرضا  میرکی مدیر خرید داخلی بازرگانی 44922442-44923230 44922881
داود افشار معاون مهندسی مهندسی 44922572 44922447
امید سخی جوارشک مدیر مهندسی صنایع مهندسی 44922454 44922447
علی درویش مدیر مهندسی محصول موتور مهندسی 44922421 44922447
 محمود محمدزاده معاون مالي مالی و اقتصادی 44922449-44922973 449223130
 ابراهیم  قنبری مدیر مالی مالی و اقتصادی 44922449-44922973-44922426 449223130
اکرم خسرو آبادی مدیر حسابرسی شرکتها و امور مجامع مالی و اقتصادی 44922898 44923130
رحیم صدری مدیر حسابداری مدیریت و خلق ارزش مالی و اقتصادی 44922449 44923130
محمد پناهی مدیر حسابداری خرید و فروش مالی و اقتصادی 44922449 44923130
مجتبی محمودی مدیر بازرسی مدیریت ویژه مالی اقتصادی 44923131 44923131
 محمد  عسکری مدیر آنالیز قیمت و نظارت بر قراردادها مالی و اقتصادی 44922449 44923130
هرمز راضی معاون كيفيت كيفيت 44922484-4492097 44922425
عبدالحمید حسینی مدیر کنترل کیفیت قطعات و مواد ورودی کیفیت 44922887 44922425
میر حسین صدر چهرق مدیر کنترل کیفی فرایند و محصول کیفیت 44922888 44922425
مهدي سليمي نيا مدیر نظام کیفی و ارزیابی  کیفیت 44922886 44922425
 شاپور  امیدعلی مدیر آزمایشگاه های کیفیت  کیفیت 44922887 44922425
 وحید ولی زاده معاون اداری و توسعه منابع انسانی اداری و توسعه منابع انسانی 44922428 44922447
محمد معینیان مدیر اداری و خدمات رفاه اداری و توسعه منابع انسانی 44922428 44922447
نغمه رمضانی مدیر ایمنی و بهداشت اداری و توسعه منابع انسانی 44922326 44923336
مسیب عزیزی مدیر توسعه منابع انسانی اداری و توسعه منابع انسانی 44922425
علی آیینه درخشان مدیر حراست حراست 44922574-44922624 44922974
حسین بینشیان معاون تولید تولید 44922424-44922328
علی حسین وفا مدیر مونتاژ قوای محرکه و مجموعه سازی تولید 44922424-44922328
وحید ترابی مدیر عامل شرکت زیر مجموعه بهران موتور سایپا 5 – 03157248201  03157248200
 مدیر عامل شرکت زیر مجموعه  رافکو 0864636431  08646363432
امید نوری مدیر عامل شرکت زیر مجموعه شرکت گداز قطعه 06643424260  06643435961
حمیدرضا دهقانی مدیر عامل شرکت زیر مجموعه مالیبل سایپا  02144196434  02144196539
محمد خاموشی مدیر عامل شرکت زیر مجموعه سایپا پلوس  03157248399  03157248140
علی پور رکنی صالحان مدیر عامل شرکت زیر مجموعه  نصیرماشین  02188671298  02188671299
مدیر عامل شرکت زیر مجموعه  سنان شیمی  02146079212  02146079212
سید مهدی  واعظ موسوی مدیر عامل شرکت زیر مجموعه سمتکو  04134520022  04132898468
جلال نیکنام مدیر عامل شرکت زیر مجموعه  لنت پارسیان پیشرو  9-02832848458  02144709772
 محمد  رستم نژاد بیرنگ  مدیر عامل شرکت زیر مجموعه  سایپا آذربایجان  04132890109  04132890886
Top