مهندس محمدرضا شیخ عطار
۱۰ شهریور ۱۳۹۴

مهندس محمدرضا شیخ عطار

از سال ۱۳۹۵ مدیرعامل گروه تولیدی مگاموتور می باشد.

Top