فرم شناسایی تولید کنندگان داخلی
کد عنوان تاریخ شروع تاریخ پایان مهلت ارسال مدارک مهلت ارسال پروپوزال جزئیات نوع
97/01 مناقصه ۰۱-۹۷ 1397/02/31 1397/03/07 1397/03/20 1397/03/20 مشاهده مناقصه
97-09 مناقصه ۰۹-۹۷ 97/06/17 97/06/24 97/07/01 97/07/01 مشاهده مناقصه
97-08 مناقصه ۹۷/۰۸ 97/06/17 97/06/24 97/07/01 97/07/01 مشاهده مناقصه
-- آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه 97/04/03 97/04/14 مشاهده مناقصه
97/07 مناقصه ۰۷-۹۷ 97/04/25 97/04/31 97/05/06 97/05/06 مشاهده مناقصه
97/06 مناقصه ۰۶-۹۷ 97/04/11 97/04/17 97/04/24 97/04/24 مشاهده مناقصه
97-05 مناقصه ۰۵-۹۷ 97/03/27 97/04/02 97/04/09 97/04/09 مشاهده مناقصه
97/04 مناقصه ۰۴-۹۷ 97/03/22 97/03/29 97/04/05 97/04/05 مشاهده مناقصه
97/03 مناقصه ۰۳-۹۷ 97/03/19 97/03/23 97/03/29 97/03/29 مشاهده مناقصه
97/02 مناقصه ۰۲-۹۷ 97/03/05 97/03/12 97/03/20 97/03/20 مشاهده مناقصه
97-10 مزایده ۱۰-۹۷ 97/06/20 97/06/24 97/06/24 97/06/24 مشاهده مزایده
Top