فرم شناسایی تولید کنندگان داخلی
کد عنوان تاریخ شروع تاریخ پایان مهلت ارسال مدارک مهلت ارسال پروپوزال جزئیات نوع
96/17 مزایده ۹۶/۱۷ 96/10/30 96/11/02 96/11/05 96/11/05 مشاهده مناقصه
12-96 مناقصه ۹۶/۱۲ 96/08/13 96/08/17 96/08/23 96/08/23 مشاهده مناقصه
96/11 مناقصه ۹۶/۱۱ 96/07/22 96/07/26 96/08/02 96/08/02 مشاهده مناقصه
96/10 مناقصه ۹۶/۱۰ 96/07/22 96/07/26 96/08/02 96/08/02 مشاهده مناقصه
96/09 مناقصه ۹۶/۰۹ 96/07/10 96/07/16 96/07/19 96/07/19 مشاهده مناقصه
96/08 مناقصه ۹۶/۰۸ 96/06/28 96/07/03 96/07/11 96/07/11 مشاهده مناقصه
96/07 مناقصه ۹۶/۰۷ 96/05/02 96/05/08 96/05/14 96/05/14 مشاهده مناقصه
96/06 مناقصه ۹۶/۰۶ 96/04/24 96/04/28 96/05/03 96/05/03 مشاهده مناقصه
96/05 مناقصه ۹۶/۰۵ 96/04/19 96/04/22 96/04/26 96/04/26 مشاهده مناقصه
96/04 مناقصه ۹۶/۰۴ 96/04/19 96/04/22 96/04/26 96/04/26 مشاهده مناقصه
96/03 مناقصه ۹۶/۰۳ 96/04/12 96/04/17 96/04/19 96/04/19 مشاهده مناقصه
96/02 مناقصه ۹۶/۰۲ 96/04/10 96/04/14 96/04/18 96/04/18 مشاهده مناقصه
Top