فرم شناسایی تولید کنندگان داخلی
کد عنوان تاریخ شروع تاریخ پایان مهلت ارسال مدارک مهلت ارسال پروپوزال جزئیات نوع
98-01 مناقصه ۰۱-۹۸ 1398/02/16 1398/02/22 1398/02/29 1398/02/29 مشاهده مناقصه
افزایش سرمایه مجمع عمومی فوق العاده 1398/03/28 1398/03/28 1398/03/28 1398/03/28 مشاهده مناقصه
کاهش سرمایه مجمع عمومی بطور فوق العاده 1398/03/28 1398/03/28 1398/03/28 1398/03/28 مشاهده مناقصه
98-02 مناقصه ۰۲-۹۸ 1398/02/28 1398/03/01 1398/03/08 1398/03/08 مشاهده مناقصه
98-03 مناقصه ۰۳-۹۸ 1398/03/28 1398/03/01 1398/03/08 1398/03/08 مشاهده مناقصه
98-04 مناقصه ۰۴-۹۸ 98/03/18 98/03/22 98/03/27 98/03/27 مشاهده مناقصه
98-05 مناقصه ۰۵-۹۸ 1398/04/09 1398/04/15 1398/04/22 1398/04/22 مشاهده مناقصه
Top