فرم شناسایی تولید کنندگان داخلی
کد عنوان تاریخ شروع تاریخ پایان مهلت ارسال مدارک مهلت ارسال پروپوزال جزئیات نوع
95/02 مزایده ۹۵/۰۲ 95/02/18 95/02/21 95/02/23 95/02/23 مشاهده مناقصه
95-12 آگهی مناقصه ۱۲-۹۵ 1395/07/05 1395/07/10 1395/07/10 1395/07/10 مشاهده مناقصه
95-11 آگهی مناقصه ۱۱-۹۵ 1395/07/04 1395/07/07 1395/07/11 مشاهده مناقصه
95-10 آگهی فراخوان شناسایی تأمین کننده ۱۰-۹۵ 95/04/30 1395/05/06 1395/05/06 1395/05/06 مشاهده مناقصه
95-09 آگهی فراخوان شناسایی پیمانکار ۰۹-۹۵ 1395/03/31 1395/04/08 1395/04/08 1395/04/08 مشاهده مناقصه
95-08 آگهی فراخوان شناسایی پیمانکار ۰۸-۹۵ 1395/04/08 1395/09/15 1395/04/15 1395104/15 مشاهده مناقصه
95-07 آگهی مناقصه ۰۷-۹۵ 95/03/24 95/03/30 95/04/05 95/04/05 مشاهده مناقصه
95-06 آگهی فراخوان شناسایی تامین کننده ۰۶-۹۵ 95/03/30 95/04/05 95/04/05 95/04/05 مشاهده مناقصه
95-05 آگهی فراخوان شناسایی تامین کننده ۰۵-۹۵ 1395/03/31 1395/04/05 1395/04/05 مشاهده مناقصه
95-04 مناقصه ۰۴-۹۵ 1395-03-24 1395-03-30 1395-4-05 1395-04-05 مشاهده مناقصه
95-03 مزایده ۰۳-۹۵ 95/03/18 95/03/20 95/03/23 95/03/23 مشاهده مناقصه
95-13 شرایط مربوط به فراخوان شناسایی سازنده / تامین کنندگان ۱۳ – ۹۵ 1395/07/10 1395/07/15 1395/07/15 1395/07/15 مشاهده فراخوان
Top