مناقصه ۰۱-۹۸

کد : 98-01
نوع : مناقصه
وضعیت :
برگذار کننده :
تاریخ شروع : 1398/02/16
تاریخ پایان : 1398/02/22
تارخ بررسی پیشنهادات : 1398/02/22
مهلت شرکت : 1398/02/29
مهلت ارسال پروپوزال : 1398/02/29

شرکت تولیدی موتور، گیربکس و اکسل سایپا در نظر دارد نسبت به انتخاب پیمانکار جهت حمل قطعات جانبی قوای محرکه به شرکتهای خودرو سازی گروه ، بن رو ساوه و سایپاکاشان و حمل و نقل موتورهای تولید مجدد از شرکت مگاموتور به نمایندگی های سایپا یدک در سراسر کشور و عودت موتورهای داغی از نمایندگی ها به شرکت تولیدی موتور، گیربکس و اکسل سایپا توسط وانت بار نیسان اقدام نماید . لذا پیمانکاران دارای رزومه کاری مرتبط ، می توانند با توجه به موارد ذیل نسبت به دریافت اسناد مناقصه اقدام نمایند:

 • موضوع مناقصه: انتخاب پیمانکار جهت حمل قطعات جانبی قوای محرکه به شرکتهای خودرو سازی گروه ، بن رو ساوه و سایپاکاشان و حمل و نقل موتورهای تولید مجدد از شرکت مگاموتور به نمایندگی های سایپا یدک در سراسر کشور و عودت موتورهای داغی از نمایندگی ها به شرکت تولیدی موتور، گیربکس و اکسل سایپا توسط وانت بار نیسان
 • کارفرما : شرکت تولیدی موتور ، گیربکس و اکسل سایپا
 • مهلت جهت دریافت اسناد مناقصه: از روز دوشنبه مورخ ۱۶/۰۲/۱۳۹۸ لغایت روز یکشنبه مورخ ۲۲/۰۲/۱۳۹۸
 • آخرین مهلت جهت تسلیم پیشنهاد: ساعت ۱۵:۴۵ روز یکشنبه مورخ ۲۹/۰۲/۱۳۹۸
 • آدرس محل دریافت اسناد و ارائه پیشنهادات: کیلومتر ۱۴ جاده مخصوص کرج ، چهارراه ایران خودرو، بلوار جنوبی، خیابان زامیاد، شرکت مگاموتور، واحد بازرگانی داخلی ، تلفن: ۴۴۹۲۲۴۴۲
 • تضمین شرکت در مناقصه: ۰۰۰/۰۰۰/۳۰۰ (سیصد میلیون ریال) به صورت چک تضمین شده بانکی متعلق به شرکت کننده و یا ضمانتنامه بانکی.
 • مدارک لازم جهت دریافت اسناد: معرفی نامه معتبر .
 • ارائه رزومه کامل و اسناد ثبتی از طرف پیمانکاران به همراه پاکتهای پیشنهاد قیمت الزامی می باشد.
 • ارزیابی عمومی و اختصاصی شرکتها با توجه به شرایط مورد نظر شرکت مگاموتور انجام گرفته و شرکت کنندگان در مناقصه حق اعتراض به نوع و نحوه ارزیابی نخواهند داشت.
 • دریافت اسناد مناقصه و یا امضای اسناد مناقصه هیچگونه حقی برای شرکت کننده در مناقصه ایجاد ننموده و شرکت در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادها مختار است. هزینه چاپ آگهی از برنده مناقصه اخذ می گردد.
 • پیمانکار ملزم به ارائه تاییدیه صلاحیت ایمنی از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی می باشد.

روابط عمومی شرکت مگاموتور

مستندات : دانلود
Top