مناقصه ۰۳-۹۸

کد : 98-03
نوع : مناقصه
وضعیت :
برگذار کننده :
تاریخ شروع : 1398/03/28
تاریخ پایان : 1398/03/01
تارخ بررسی پیشنهادات : 1398/03/01
مهلت شرکت : 1398/03/08
مهلت ارسال پروپوزال : 1398/03/08

شرکت تولیدی موتور، گیربکس و اکسل سایپا در نظر دارد نسبت به انتخاب تامین کننده جهت خرید ۳۴۰۰ عدد پیراهن اقدام نماید . لذا تامین کنندگان دارای رزومه کاری مرتبط ، می توانند با توجه به موارد ذیل نسبت به دریافت اسناد مناقصه اقدام نمایند:

  • موضوع مناقصه: انتخاب تامین کننده جهت خرید ۳۴۰۰ عدد پیراهن مطابق مشخصات مندرج در متن اسناد مناقصه.
  • مهلت جهت دریافت اسناد مناقصه: از روز شنبه به تاریخ ۲۸/۰۲/۱۳۹۸ لغایت روز چهارشنبه به تاریخ ۰۱/۰۳/۱۳۹۸
  • آخرین مهلت جهت تسلیم پیشنهاد: ساعت ۱۵:۴۵ روز چهارشنبه به تاریخ ۰۸/۰۳/۱۳۹۸
  • آدرس محل دریافت اسناد و ارائه پیشنهادات: کیلومتر ۱۴ جاده مخصوص کرج ، چهارراه ایران خودرو، بلوار جنوبی، خیابان زامیاد، شرکت مگاموتور، واحد بازرگانی داخلی ، تلفن: ۴۴۹۲۲۴۴۲
  • تضمین شرکت در مناقصه:۰۰۰/۰۰۰/۲۰۰ ریال (دویست میلیون ریال) به صورت چک تضمین شده بانکی متعلق به شرکت کننده و یا ضمانتنامه بانکی.
  • مدارک لازم جهت دریافت اسناد: معرفی نامه معتبر .
  • ارائه رزومه کامل و اسناد ثبتی از طرف تامین کننده به همراه پاکتهای پیشنهاد قیمت الزامی می باشد.
  • ارزیابی عمومی و اختصاصی شرکتها با توجه به شرایط مورد نظر شرکت مگاموتور انجام گرفته و شرکت کنندگان در مناقصه حق اعتراض به نوع و نحوه ارزیابی نخواهند داشت.
  • دریافت اسناد مناقصه و یا امضای اسناد مناقصه هیچگونه حقی برای شرکت کننده در مناقصه ایجاد ننموده و شرکت در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادها مختار است.
  • هزینه چاپ آگهی از برنده مناقصه اخذ می گردد.

روابط عمومی شرکت مگاموتور

مستندات : دانلود
Top