مناقصه ۰۴-۹۸

کد : 98-04
نوع : مناقصه
وضعیت :
برگذار کننده :
تاریخ شروع : 98/03/18
تاریخ پایان : 98/03/22
تارخ بررسی پیشنهادات : 98/03/27
مهلت شرکت : 98/03/27
مهلت ارسال پروپوزال : 98/03/27

شرکت تولیدی موتور، گیربکس و اکسل سایپا در نظر دارد نسبت به انتخاب پیمانکار جهت ارائه خدمات حمل پسابهای صنعتی از سپتیک ها، لجن های بهداشتی، لوله بازکنی، لایروبی کانالهای اقدام نماید . لذا پیمانکاران دارای رزومه کاری مرتبط ، می توانند با توجه به موارد ذیل نسبت به دریافت اسناد مناقصه اقدام نمایند:

 • موضوع مناقصه: انتخاب پیمانکار جهت خدمات حمل پسابهای صنعتی از سپتیک ها، لجن های بهداشتی، لوله بازکنی، لایروبی کانالهای مطابق مشخصات مندرج در متن اسناد مناقصه.
 • مهلت جهت دریافت اسناد مناقصه: از روز شنبه به تاریخ ۱۸/۰۳/۱۳۹۸ لغایت روز چهارشنبه به تاریخ ۲۲/۰۳/۱۳۹۸
 • آخرین مهلت جهت تسلیم پیشنهاد: ساعت ۱۵:۴۵روز دوشنبه به تاریخ ۲۷/۰۳/۱۳۹۸
 • آدرس محل دریافت اسناد و ارائه پیشنهادات: کیلومتر ۱۴ جاده مخصوص کرج ، چهارراه ایران خودرو، بلوار جنوبی، خیابان زامیاد، شرکت مگاموتور، واحد بازرگانی داخلی ، تلفن: ۴۴۹۲۲۴۴۲
 • تضمین شرکت در مناقصه: ۰۰۰/۰۰۰/۱۰۰ریال(ده میلیون تومان) به صورت ضمانتنامه بانکی و یا چک تضمین بانکی.
 • مدارک لازم جهت دریافت اسناد: معرفی نامه معتبر .
 • ارائه رزومه کامل و اسناد ثبتی از طرف پیمانکاران به همراه پاکتهای پیشنهاد قیمت الزامی می باشد.
 • ارزیابی عمومی و اختصاصی شرکتها با توجه به شرایط مورد نظر شرکت مگاموتور انجام گرفته و شرکت کنندگان در مناقصه حق اعتراض به نوع و نحوه ارزیابی نخواهند داشت.
 • دریافت اسناد مناقصه و یا امضای اسناد مناقصه هیچگونه حقی برای شرکت کننده در مناقصه ایجاد ننموده و شرکت در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادها مختار است.
 • هزینه چاپ آگهی از برنده مناقصه اخذ می گردد.
 • پیمانکار ملزم به ارائه تاییدیه صلاحیت ایمنی از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی می باشد.

روابط عمومی شرکت مگاموتور

مستندات : دانلود
Top