مناقصه ۰۵-۹۸

کد : 98-05
نوع : مناقصه
وضعیت :
برگذار کننده : مدیریت بازرگانی داخلی
تاریخ شروع : 1398/04/09
تاریخ پایان : 1398/04/15
تارخ بررسی پیشنهادات : 1398/04/22
مهلت شرکت : 1398/04/22
مهلت ارسال پروپوزال : 1398/04/22

شرکت تولیدی موتور، گیربکس و اکسل سایپا در نظر دارد نسبت به انتخاب تامین کننده جهت خرید خرید ۲۷ عدد درب تعویض ابزار DAEWOO H63  و ۹ عدد درب تعویض ابزار DAEWOO HM500 اقدام نماید . لذا تامین کنندگان دارای رزومه کاری مرتبط ، می توانند با توجه به موارد ذیل نسبت به دریافت اسناد مناقصه اقدام نمایند:

  • موضوع مناقصه: انتخاب تامین کننده جهت خرید ۲۷ عدد درب تعویض ابزار DAEWOO H63  و ۹ عدد درب تعویض ابزار DAEWOO HM500 مطابق مشخصات مندرج در متن اسناد مناقصه.
  • مهلت جهت دریافت اسناد مناقصه: از روز یکشنبه به تاریخ ۰۹/۰۴/۱۳۹۸ لغایت روز شنبه به تاریخ ۱۵/۰۴/۱۳۹۸
  • آخرین مهلت جهت تسلیم پیشنهاد: ساعت ۱۵:۴۵ روز شنبه به تاریخ ۲۲/۰۴/۱۳۹۸
  • آدرس محل دریافت اسناد و ارائه پیشنهادات: کیلومتر ۱۴ جاده مخصوص کرج ، چهارراه ایران خودرو، بلوار جنوبی، خیابان زامیاد، شرکت مگاموتور، واحد بازرگانی داخلی ، تلفن: ۴۴۹۲۲۴۴۲
  • تضمین شرکت در مناقصه:۰۰۰/۰۰۰/۲۵۰ ریال (دویست و پنجاه میلیون ریال) به صورت چک تضمین شده بانکی متعلق به شرکت کننده و یا ضمانتنامه بانکی.
  • مدارک لازم جهت دریافت اسناد: معرفی نامه معتبر .
  • ارائه رزومه کامل و اسناد ثبتی از طرف تامین کننده به همراه پاکتهای پیشنهاد قیمت الزامی می باشد.
  • ارزیابی عمومی و اختصاصی شرکتها با توجه به شرایط مورد نظر شرکت مگاموتور انجام گرفته و شرکت کنندگان در مناقصه حق اعتراض به نوع و نحوه ارزیابی نخواهند داشت.
  • دریافت اسناد مناقصه و یا امضای اسناد مناقصه هیچگونه حقی برای شرکت کننده در مناقصه ایجاد ننموده و شرکت در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادها مختار است.
  • هزینه چاپ آگهی از برنده مناقصه اخذ می گردد.

روابط عمومی شرکت مگاموتور

مستندات : دانلود
Top