آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه منتهی به عملکرد ۲۹/۱۲/۱۴۰۲ شرکت تولیدی موتور، گیربکس و اکسل سایپا (سهامی خاص) به شماره ثبت۸۹۲۱۹ و شناسه ملی   ۱۰۱۰۱۳۳۶۰۷۱
23 خرداد 1403

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه منتهی به عملکرد ۲۹/۱۲/۱۴۰۲ شرکت تولیدی موتور، گیربکس و اکسل سایپا (سهامی خاص) به شماره ثبت۸۹۲۱۹ و شناسه ملی   ۱۰۱۰۱۳۳۶۰۷۱

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه منتهی به عملکرد ۲۹/۱۲/۱۴۰۲ شرکت تولیدی موتور، گیربکس و اکسل سایپا (سهامی خاص) به شماره ثبت۸۹۲۱۹ و شناسه ملی   ۱۰۱۰۱۳۳۶۰۷۱

 بدینوسیله  از کلیه سهامداران محترم شرکت تولیدی موتور , گیربکس و اکسل سایپا  (سهامی خاص) و یا نمایندگان قانونی آنها دعوت می گردد تا در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه که راس ساعت ۱۴:۰۰ روز یکشنبه مورخ ۱۰/۰۴/۱۴۰۳در محل شرکت سایپا واقع در کیلومتر ۱۵ جاده مخصوص کرج  سالن اطلس تشکیل می شود حضور به هم رسانند.

دستور جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه:

  • استماع گزارش هیات مدیره و حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۴۰۲
  • بررسی و اتخاذ تصمیم در خصوص تصویب صورتهای مالی برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۴۰۲
  • انتخاب حسابرس مستقل و بازرس قانونی اصلی و علی البدل برای سال مالی ۱۴۰۳
  • انتخاب اعضای هیات مدیره
  • تعیین حق حضور در جلسات اعضاء غیرموظف هیات مدیره و کمیته های تخصصی هیات مدیره
  • تعیین روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های رسمی شرکت .
  • سایر مواردی که اتخاذ تصمیم آن در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالیانه می باشد.

هیات مدیره شرکت تولیدی موتور,گیربکس و اکسل سایپا(سهامی خاص)

Top