اخذ نشان استاندارد ۱۰۰۱۵ توسط اداره آموزش شرکت مگاموتور
12 آبان 1397

اخذ نشان استاندارد ۱۰۰۱۵ توسط اداره آموزش شرکت مگاموتور

اداره آموزش معاونت اداری و توسعه منابع انسانی شرکت مگاموتور موفق به کسب استاندارد ۱۰۰۱۵ از شرکت TUV گردید.

به گزارش روابط عمومی مگاموتور، ارزیابی استاندارد ۱۰۰۱۵ با حصول اطمینان از انطباق چهار بخش فرایند آموزش با رعایت اصول استاندارد و تحقق اهداف کیفی و کمی ناشی از فرایند آموزش و همراستایی در مسیر استراتژی های سازمان، الزامات کیفیت و مدیریت سرمایه های انسانی که با حمایت کلیه همکاران معاونت اداری و توسعه منابع انسانی پس از شش ماه تلاش کارکنان اداره آموزش در آبان ماه سال ۹۷ جاری سازی شد و با عدم مشاهده مغایرت موفق به کسب گواهینامه استاندارد ۱۰۰۱۵ از شرکت TUV گردید، از نقاط قوت این ارزیابی می توان به استقرار سیستم مدیریت دانش در سازمان و پایش سطح بازگشت سرمایه در آموزش اشاره نمود.

شایان ذکر است، معاونت اداری و توسعه منابع انسانی شرکت مگاموتور از ابتدای سال ۹۷ با دیدگاه استراتژی محور و با هدف تبدیل شرکت مگاموتور به سازمانی “یادگیرنده و یاددهنده” به بازنگری و بهبود فرایندهای داخلی پرداخت و در این راستا پروژه منطبق سازی فرایند آموزش با استاندارد جهانی ۱۰۰۱۵ در اهداف عملیاتی اداره آموزش تعریف گردید.

Top