The domain spamcheckr.com maybe for sale. Click here for more information.

استاندارد سازی و ارتقاء کیفیت در انبار سایت شمالی مگاموتور
21 مرداد 1397

استاندارد سازی و ارتقاء کیفیت در انبار سایت شمالی مگاموتور

با توجه به نقش غیر قابل انکار انبار و خدمات انبارداری در سازمان ها و صنایع مختلف پروژه تجهیز قفسه بندی انبار سایت شمالی شرکت مگاموتور تعریف گردید.

به گزارش روابط عمومی مگاموتور، با توجه به نقش غیرقابل انکار انبار و خدمات انبارداری در سازمان ها و صنایع مختلف و همچنین راه اندازی خطوط موتور تندر۹۰ و تیبا در سایت مگا۲، پروژه تجهیز و قفسه بندی انبار این سایت در جهت استاندارد سازی و ارتقاء کیفیت و جریان مواد و قابلیت استفاده از سیستم های آدرس دهی و FIFO توسط مدیریت مهندسی صنایع مگاموتور تعریف، اجرا و در تیرماه ۱۳۹۷ مورد بهره برداری قرار گرفت.

_DSC4513

Top