تضمین کیفیت

دفترچه شناسنامه تامین کنندگان

فهرست شرکت های (CB) مورد تایید شرکت مگاموتور

راهنمای پاسخگویی به عیوب کیفی در قالب فرم ۸D

الزامات تایید قطعات /مواد تامین کنندگان در گروه خودروسازی سایپا ( SPAS ویرایش شماره ۲- شهریور ۹۹- ضمیمه شماره ۱ الزامات SSQR)

الزامات سیستم تائید و تصویب قطعه تامین کنندگان گروه سایپا – (SPAS) ویرایش ۱ فروردین ۱۳۹۳

الزامات سیستم مدیریت کیفیت تامین کنندگان گروه خودروسازی سایپا ( SSQR  ویرایش شماره ۲- شهریور ۹۹)

الزامات و زیر ساخت های IT در زنجیره تامین­کنندگان گروه خودروسازی سایپا (ویرایش شماره صفر – اسفند ۹۹)

الزامات و راهنمای اجرای سیستم TAG در گروه خودروسازی سایپا (ویرایش شماره صفر – بهمن ۹۹)

آدیت فرآیند:

       چک لیست آدیت فرآیند

        فرم های آدیت فرآیند

آدیت ایمنی:

      چک لیست آدیت ایمنی

      فرم نتایج بازرسی و آزمون قطعات ایمنی

      فرم اطلاعات پایه آدیت ایمنی

      فرم اظهارنامه تامین کننده

      جدول بررسی مدارک فنی

     فرم گزارش نهایی آدیت ایمنی

Top