فرم نظرسنجی رضایت مشتریان از قوای محرکه خودروی پراید

  • مشخصات مشتری و خودرو

  • موتور

  • گیربکس

  • اکسل

  • جدا کننده بخش

  • مشخصات تامین کنندگان

  • آدرس و تلفن دفتر مرکزی

  • آدرس و تلفن کارخانه

  • قطعات و مجموعه های تولیدی

  • فهرست قطعات انتخابی

Top