ردیف سهامدار درصد سهام
1 شرکت سایپا (سهامی عام) 92.8%
2 شرکت کارگذاری سهام عدالت 6.8%
3 سایر سهامداران 0.4%
- جمع 100%
Top