اسلیپ رینگ

گروه قطعه : اکسل

مجموعه: اکسل

شماره فنی: TN03018307

مواد: مکانیکی

خودرو: تیبا / ساینا / شاهین

نوع مشارکت: سرمایه گذاری، ساخت و تولید

 

اسلیپ رینگ

ثبت سفارش

    Top