خار فنری CVT

گروه قطعه : اکسل

مجموعه: سگدست

شماره فنی: TN29640134A

مواد: مکانیکی

خودرو: تیبا / ساینا / شاهین

نوع مشارکت: سرمایه گذاری، ساخت و تولید

خار فنری CVT

ثبت سفارش

    Top