سنسور اکسیژن نیسان

گروه قطعه : الکترونیکی

مجموعه: سنسور اکسیژن نیسان

شماره فنی: ۲۲۴۹۰IA003C

مواد: الکترونیکی

خودرو: تیبا / ساینا / شاهین

نوع مشارکت: سرمایه گذاری، ساخت و تولید

سنسور اکسیژن نیسان

ثبت سفارش

    Top