مجموعه OCV

 

گروه قطعه : سرسیلندر

مجموعه: موتور

شماره فنی: TH21613012

مواد: مکانیکی

خودرو: تیبا / ساینا / شاهین

نوع مشارکت: سرمایه گذاری، ساخت و تولید

مجموعه OCV

ثبت سفارش

    Top