مغناطیس

گروه قطعه: گیربکس

مجموعه: گیربکس

شماره فنی: KKY0117121

مواد: مکانیکی

خودرو: تیبا / ساینا / شاهین

نوع مشارکت: سرمایه گذاری، ساخت و تولید

مغناطیس

ثبت سفارش

    Top