مهندس جمشید حیدر کندری
۱۰ شهریور ۱۳۹۴

مهندس جمشید حیدر کندری

از سال ۱۳۹۶ مدیرعامل گروه تولیدی مگاموتور می باشد.

Top