مهندس جمشید حیدر کندری
10 شهریور 1394

مهندس جمشید حیدر کندری

از سال ۱۳۹۶ مدیرعامل گروه تولیدی مگاموتور می باشد.

Top