مهندس بهروز غفاری
۰۵ خرداد ۱۳۹۴

مهندس بهروز غفاری

 

بهروز غفاری از سال ۱۳۹۰ مدیرعامل شرکت مگاموتور می باشد.

Top