اکسل جلو تیبا

  • نوع اکسل: محرک/ مستقل
  • نوع سیستم ترمز: دیسکی تهویه شونده
  • قطر سیلندر ترمز: ۵۴ میلیمتر
  • قطر خارجی دیسک ترمز: ۲۳۵ میلیمتر
  • تعلیق: مک فرسون
  • وزن ۴۶ :کیلوگرم ( چپ + راست)
اکسل جلو تیبا

ثبت سفارش

    Top